ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)
รายละเอียดของ OnePageวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดย นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำข้าราชการในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)
เริ่มวันที่Feb 5, 2020
สิ้นสุดวันที่Feb 5, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)