ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageBig Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส”
รายละเอียดของ OnePageเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” โดยมีนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอน และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง จุดให้บริการผู้ป่วย เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ทำงาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 82 คน
เริ่มวันที่Feb 7, 2020
สิ้นสุดวันที่Feb 7, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)