ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageประกวด อสม.
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ดำเนินการประกวด อสม. 12 สาขา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
เริ่มวันที่Nov 12, 2019
สิ้นสุดวันที่Nov 12, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)