ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageเปิด EOC ไข้เลือดออก
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 09.30 น.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( Emergency Operations Center )โรคไข้เลือดออกโดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้มีท่าน ผอ.รพ.สต. ประธาน อสม. ทุกพื้นที่ในอำเภอนาเชือกเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน
เริ่มวันที่Oct 28, 2019
สิ้นสุดวันที่Oct 28, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)