ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศพด.บ้านปอพาน อ.นาเชือก
รายละเอียดของ OnePageวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ออกประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน สังกัด อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ปกครองเด็กจำนวน ๗๕ คน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดระดับจังหวัด และได้มีกิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจากไข่ โดยผู้ปกครองจำนวน ๓ ทีม เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีไข่ไอโอดีน ทุกวัน เพื่อเด็กนาเชือก เก่ง ดี มีสุข
เริ่มวันที่Jun 14, 2019
สิ้นสุดวันที่Jun 14, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)