ร้องทุกข์ร้องเรียน

More open, to more transparent : MOIT (2565) (ปีงบประมาณ 2565)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..14

MOIT-2

งดรับของขวัญปีใหม่ 2565
    [] [วันที่ : 2021-12-30 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
    [] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 13 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จรรณยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
    [] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
    [] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
    [] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
    [] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ระเบียบสำนักนายก พชอ.
    [] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือกปี2565
    [] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..6

MOIT-4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒.
    [มค 0832/93] [วันที่ : 2022-03-13 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือจัดสรรงบประมาณรอบที่1-2565
    [] [วันที่ : 2022-02-11 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ชี้แจงการรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ ล่าช้า
    [มค 0832/529] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 13 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑.
    [มค 0832/405] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
    [] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาเชือก ปี 2565
    [มค 0832/605] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..3

MOIT-8

การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
    [มค 0832/78] [วันที่ : 2022-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่มีผลการ ประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/306] [วันที่ : 2021-10-11 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-10-11 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..3

MOIT-17

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบและ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม ๒ และ ๓
    [มค 0832/146] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบและ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม ๒ และ ๓
    [มค 0832/144] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 65.doc
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]