ร้องทุกข์ร้องเรียน

More open, to more transparent : MOIT (2566) (ปีงบประมาณ 2566)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..7

MOIT-4

บันทึกข้อความ ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ ล่าช้า
    [มค 0832/683] [วันที่ : 2022-11-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑.
    [มค 0832/685] [วันที่ : 2022-11-30 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน 66
    [มค 0832/681] [วันที่ : 2022-11-25 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
    [] [วันที่ : 2022-11-25 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคล
    [] [วันที่ : 2022-11-25 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง สสอ.นาเชือก ปี2566
    [มค 0832/674] [วันที่ : 2022-11-25 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนเงินบำรุง สสอ.นาเชือก 2566
    [มค 0832/605] [วันที่ : 2022-10-06 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]