ร้องทุกข์ร้องเรียน

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..4

EB-1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาเชือก 2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-19 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    [มค 0832/616] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [มค 0832/617] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี ๒๕๖๓
    [มค 0832/524] [วันที่ : 2020-10-12 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..14

EB-2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
นโยบายของผู้บริหาร
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/629] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    [มค 0832/629] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑
    [มค 0832.002/ว 3493] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน
    [มค 0832/632] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑.
    [มค 0832/633] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคล
    [] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักฐานการจ้างเหมาจัดบูธ Smart Kids Taksila 4.0 5000 บาท
    [มค 0832/625] [วันที่ : 2020-12-14 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักฐานการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พชอ.งบเงินบำรุง 4950
    [มค 0832/626] [วันที่ : 2020-12-14 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..3

EB-8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]