ร้องทุกข์ร้องเรียน

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..4

EB-1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาเชือก 2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-19 ,อ่าน : 58 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    [มค 0832/616] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [มค 0832/617] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี ๒๕๖๓
    [มค 0832/524] [วันที่ : 2020-10-12 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..13

EB-2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร
    [] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..14

EB-4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคล
    [] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน
    [มค 0832/321] [วันที่ : 2021-08-02 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
    [มค 0832/215] [วันที่ : 2021-06-25 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานบ้านพัก เม.ย
    [มค 0832/162] [วันที่ : 2021-04-08 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒.
    [มค 0832/128] [วันที่ : 2021-03-15 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จ้างเหมาป้ายไวนิล2564
    [มค 0832/52] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/629] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    [มค 0832/629] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑
    [มค 0832.002/ว 3493] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน
    [มค 0832/632] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..9

EB-5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
    [มค 0832/351] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ พ.ค..64
    [มค 0832/251] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ เม.ย..64
    [มค 0832/207] [วันที่ : 2021-05-07 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ มี.ค..64
    [มค 0832/156] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 18 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ก.พ..64
    [มค 0832/106] [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ม.ค..64
    [มค 0832/52] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒๓
    [มค 0832/639] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
    [มค 0832/637] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒๓
    [มค 0832/579] [วันที่ : 2020-11-18 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..4

EB-7

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
    [มค 0832/637] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แจ้งประกาศมาตรการการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [มค 0832/454] [วันที่ : 2020-10-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [มค 0832/] [วันที่ : 2020-10-01 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
3.กรอบแนวทางการบริหาร
    [] [วันที่ : 2020-10-01 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..7

EB-8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ขอนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก
    [มค 0832/170] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
    [] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [] [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [] [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
    [มค 0832/640] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-9

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [มค 0832/123] [วันที่ : 2021-03-13 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
    [] [วันที่ : 2021-03-03 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการจัดอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
    [มค 0832/50] [วันที่ : 2021-02-04 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
    [มค 0832/45] [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการ ITA 64
    [] [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..6

EB-12

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

นำเสนอผลงาน พชอ.ุ63-64
    [] [วันที่ : 2021-03-03 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.ปี ๒๕6๓ และประเด็นการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔
    [มค 0832/68] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม(พชอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-02-08 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุมพชอ.1-2564 16 พ.ย.63
    [] [วันที่ : 2020-11-17 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุมัติจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    [มค 0832/553] [วันที่ : 2020-11-10 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2020-11-02 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-18

หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
    [มค 0832/253] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    [] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ
    [] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ
    [] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [มค 0832/123] [วันที่ : 2021-06-13 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [มค 0832/54] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [มค 0832/54] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด.
    [มค 0832/49] [วันที่ : 2021-02-04 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด.
    [มค 0832/49] [วันที่ : 2021-02-04 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..3

EB-24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
    [มค 0832/65] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(3)
    [] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนว
    [มค 0832/66] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]