ร้องทุกข์ร้องเรียน

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..11

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
    [มค 0832/539] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งวดที่ ๑
    [มค 0032.002/ว 3539] [วันที่ : 2019-12-12 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาเชือก ปีงบประมาณ 2563
    [มค 0832/490] [วันที่ : 2019-11-14 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด
    [] [วันที่ : 2019-02-20 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000
    [] [วันที่ : 2019-02-20 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
    [] [วันที่ : 2019-02-20 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งมอบหมายการปดหรือปลดประกาศ
    [มค 0832/554] [วันที่ : 2018-12-24 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2552
    [มค 0032.002/ว 3317] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [18/2562] [วันที่ : 2018-10-30 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
    [มค 0832/533] [วันที่ : 2018-10-05 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-3

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓
    [มค 0832/540] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒
    [มค 0832/088] [วันที่ : 2019-02-15 ,อ่าน : 10 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด
    [มค 0832/065] [วันที่ : 2019-02-04 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000
    [มค 0832/066] [วันที่ : 2019-02-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
    [มค 0832/533] [วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..9

EB-4

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/542] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
    [มค 0832/393] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
    [มค 0832/338] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/275] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค..62
    [มค 0832/228] [วันที่ : 2019-06-03 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ มี.ค.62
    [มค 0832/154] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ก.พ.61
    [มค 0832/084] [วันที่ : 2019-03-13 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ม.ค.62
    [มค 0832/009] [วันที่ : 2019-01-31 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ต.ค.-ธ.ค.61
    [มค 0832/007] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..9

EB-5

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/275] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุม พชอ.1-2562
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.62
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จดหมายข่าว พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พชอ
    [มค 0832/087] [วันที่ : 2019-02-14 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการ พชอ.62
    [มค 0832/074] [วันที่ : 2019-02-05 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
    [8/2562] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-6

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุม พชอ.1-2562
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.62
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จดหมายข่าว พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พชอ
    [มค 0832/087] [วันที่ : 2019-02-14 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการ พชอ.62
    [มค 0832/074] [วันที่ : 2019-02-05 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
    [8/2562] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-7

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุม พชอ.1-2562
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.62
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จดหมายข่าว พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พชอ
    [มค 0832/087] [วันที่ : 2019-02-14 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการ พชอ.62
    [มค 0832/074] [วันที่ : 2019-02-05 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
    [8/2562] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..4

EB-8

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
    [] [วันที่ : 2018-12-19 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกข้อความลงนามประกาศ/คำสั่ง
    [มค 0832/548] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    [มค 18/2561] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/549] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..6

EB-12

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ
    [] [วันที่ : 2019-02-28 ,อ่าน : 10 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [] [วันที่ : 2019-02-15 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เผยแพร่แผนการออกติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    [มค 0832/004] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนนิเทศงานและตรวจสอบภายใน
    [] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ
    [มค 0832/ว 561] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รูปแบบการนิเทศงานปี 2562
    [] [วันที่ : 2018-12-11 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [14/2561] [วันที่ : 2018-12-25 ,อ่าน : 10 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [มค 0832/03271] [วันที่ : 2018-10-31 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
    [มค 0032.012/ว 4148] [วันที่ : 2018-10-23 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
    [มค 0832/447] [วันที่ : 2018-10-01 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศกระทรวงฯ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [-] [วันที่ : 2018-10-01 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-14

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/298] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562
    [มค 0832/549] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [14/2561] [วันที่ : 2018-12-25 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [มค 0832/03271] [วันที่ : 2018-10-31 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขอนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/466] [วันที่ : 2018-10-31 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
    [มค 0032.012/ว 4148] [วันที่ : 2018-10-23 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
    [มค 0832/447] [วันที่ : 2018-10-01 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศกระทรวงฯ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [-] [วันที่ : 2018-10-01 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๑๑ เดือน
    [มค 0832/394] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๙ เดือน
    [มค 0832/258] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/557] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.นาเชือก
    [มค 0832/558] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือ/แผนผัง/ระบบตอบสนอง/ระบบรายงานผล
    [มค 0832/558] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]