ร้องทุกข์ร้องเรียน

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2563)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..16

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งวดที่ ๒
    [มค 0032.002/ว 504] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑.
    [มค 0832/554] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 86 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    [มค 0832/555] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000
    [มค 0832/552] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
    [มค 0832/539] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งวดที่ ๑
    [มค 0032.002/ว 3539] [วันที่ : 2019-12-12 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาเชือก ปีงบประมาณ 2563
    [มค 0832/490] [วันที่ : 2019-11-14 ,อ่าน : 98 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคล
    [มค 0832/70] [วันที่ : 2019-02-23 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด
    [] [วันที่ : 2019-02-20 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000
    [] [วันที่ : 2019-02-20 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-3

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลของกร
    [มค 0832/121] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000 ปี 2563
    [05/2563] [วันที่ : 2020-03-05 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว
    [05/2563] [วันที่ : 2020-03-05 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓
    [มค 0832/540] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒
    [มค 0832/088] [วันที่ : 2019-02-15 ,อ่าน : 62 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด
    [มค 0832/065] [วันที่ : 2019-02-04 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 5000
    [มค 0832/066] [วันที่ : 2019-02-04 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
    [มค 0832/533] [วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 55 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..15

EB-4

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
    [มค 0832/233] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
    [มค 0832/173] [วันที่ : 2020-04-02 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม –กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
    [มค 0832/123] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด ปี ๒๕๖๓
    [] [วันที่ : 2020-02-27 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เอกสารการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
    [04/2563] [วันที่ : 2020-02-27 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
    [มค 0832/25] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/542] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
    [มค 0832/393] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
    [มค 0832/338] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/275] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..16

EB-5

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

โครงการ พชอ.นาเชือก ปี 2563
    [มค 0832/63] [วันที่ : 2020-02-05 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง พชอ.63 ล่าสุด
    [มค 0832/59] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือประสานงาน พชอ.นาเชือกมินิมาราธอน
    [-] [วันที่ : 2020-01-19 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 3-2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 2-2563
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุมพชอ.ครั้งที่ 1_2563
    [มค 0832/500] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 1-2563
    [มค 0832/495] [วันที่ : 2019-11-20 ,อ่าน : 65 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
    [มค 0832/275] [วันที่ : 2019-06-30 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 58 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..15

EB-6

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

โครงการ พชอ.นาเชือก ปี 2563
    [มค 0832/63] [วันที่ : 2020-02-05 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง พชอ.63 ล่าสุด
    [มค 0832/59] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือประสานงาน พชอ.นาเชือกมินิมาราธอน
    [-] [วันที่ : 2020-01-19 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 3-2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 2-2563
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุมพชอ.ครั้งที่ 1_2563
    [มค 0832/500] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 1-2563
    [มค 0832/495] [วันที่ : 2019-11-20 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 62 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุม พชอ.1-2562
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-7

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562
    [] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุม พชอ.1-2562
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.62
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
จดหมายข่าว พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-02-25 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พชอ
    [มค 0832/087] [วันที่ : 2019-02-14 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
โครงการ พชอ.62
    [มค 0832/074] [วันที่ : 2019-02-05 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
    [8/2562] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-8

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/124] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเฟสบู๊คหน่วยงาน ปี 63
    [] [วันที่ : 2020-01-03 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [มค 0832/555] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    [มค 0832/556] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
    [] [วันที่ : 2018-12-19 ,อ่าน : 57 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บันทึกข้อความลงนามประกาศ/คำสั่ง
    [มค 0832/548] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    [มค 18/2561] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/549] [วันที่ : 2018-12-18 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..7

EB-10

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ นาเชือก
    [มค 0832/25] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 108 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สสอ. 63
    [] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 145 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สสอ. 63
    [] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓
    [มค 0832/23] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
    [มค 0832/032] [วันที่ : 2019-01-15 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ2562
    [มค 0832.306/08/3352] [วันที่ : 2018-11-30 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนปฏิบัติการ สสอ. นาเชือก ปี62
    [มค 0832.306/08/3352] [วันที่ : 2018-11-30 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..6

EB-11

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ ระดับอำเภอ .ปี 2562
    [] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขอนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2562
    [มค 0832/564] [วันที่ : 2019-10-09 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปประเมินผลปฏิบัติราชการ ระดับ รพ.สต.ปี 2562
    [มค 0832/519] [วันที่ : 2019-10-09 ,อ่าน : 58 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2561
    [] [วันที่ : 2018-10-15 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปผลการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับรพ.สต.
    [] [วันที่ : 2018-10-15 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือเวียนแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑
    [มค 0832/ว 457] [วันที่ : 2018-10-08 ,อ่าน : 61 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..11

EB-12

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แบบสรุปรายงานการเบิกจ่ายเงิน กพ.63
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือนิเทศงาน/ประเมิน ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-02-07 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผยแพร่แผนการออกติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    [] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2563
    [มค 0832/27] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 95 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ
    [] [วันที่ : 2019-02-28 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [] [วันที่ : 2019-02-15 ,อ่าน : 46 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เผยแพร่แผนการออกติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    [มค 0832/004] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนนิเทศงานและตรวจสอบภายใน
    [] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ
    [มค 0832/ว 561] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..11

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
    [] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    [] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
    [] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขอนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสูงและต่ำ
    [มค 0832/454] [วันที่ : 2019-10-30 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศกระทรวงฯ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [] [วันที่ : 2019-10-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแ
    [] [วันที่ : 2019-10-30 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [14/2561] [วันที่ : 2018-12-25 ,อ่าน : 46 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [มค 0832/03271] [วันที่ : 2018-10-31 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
    [มค 0032.012/ว 4148] [วันที่ : 2018-10-23 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
    [มค 0832/447] [วันที่ : 2018-10-01 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..14

EB-14

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

ขอนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก
    [มค 0832/54] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น ดีมาก
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งผลการประเมิน
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
หนังสือแจ้งผลการประเมินทางเวปไซค์
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/298] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ รอบ มี.ค. 2562
    [มค 0832/549] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [14/2561] [วันที่ : 2018-12-25 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [มค 0832/03271] [วันที่ : 2018-10-31 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..8

EB-16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    [มค 0832/133] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก 63
    [มค 0832/564] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.นาเชือก 63
    [มค 0832/565] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๑๑ เดือน
    [มค 0832/394] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 46 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๙ เดือน
    [มค 0832/258] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [มค 0832/557] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.นาเชือก
    [มค 0832/558] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คู่มือ/แผนผัง/ระบบตอบสนอง/ระบบรายงานผล
    [มค 0832/558] [วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..6

EB-18

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

แนวทางมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
    [] [วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานสรุปผลการจัดประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
    [มค 0832/106] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
อบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาเชือก
    [] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..10

EB-19

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

กลุ่มองค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ NACHUAK STRONG
    [05/2563] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ
    [05/2563] [วันที่ : 2020-06-01 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 66 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
คำสั่ง ชมรมคุณธรรม ตามรอยพ่อ
    [07/2563] [วันที่ : 2020-02-25 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ชมรมคุณธรรม ตามรอยพ่อ 63
    [] [วันที่ : 2020-02-25 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
กลุ่มองค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ
    [] [วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงาน กลุ่มองค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ
    [] [วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-21

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาเชือกปี 63
    [] [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
    [] [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
EB21 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วนงาน สสอ.นาเชือก
    [มค 0832/568] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตอ.นาเชือก
    [มค 0832/569] [วันที่ : 2019-12-30 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
EB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด
    [มค 0832/134] [วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
ดูทั้งหมด..5

EB-22

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

แนวทางมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
วาระการประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
เสนอรายงานสรุปผลการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
    [มค 0832/127] [วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
แนวทางมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [มค 0832/105] [วันที่ : 2019-03-07 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]