ร้องทุกข์ร้องเรียน

สายตรงผู้บริหาร
ภาพนายก
นายประมวล ไชยโวหาร
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

เบอร์โทร -