ร้องทุกข์ร้องเรียน
กิจกรรม แสดงผล 40 กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมดคลิกที่นี่

By: [120]

By: [119]

By: [118]

By: [117]

By: [116]

By: [115]

By: [114]

By: [113]

By: [112]

By: [111]

By: [110]

By: [109]

By: [108]

By: [107]

By: [106]

By: [105]

By: [104]

By: [103]

By: [102]

By: [101]

By: [100]

By: [99]

By: [98]

By: [97]

By: [96]

By: [95]

By: [94]

By: [93]

By: [92]

By: [91]

By: [90]
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3854641134574398&id=1994009507304246
By: [89]

By: [88]

By: [87]

By: [86]

By: [85]

By: [84]

By: [83]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 4 ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 2) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยมี นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอนาเชือก และนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอนาเชือก ปี 2563 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอนาเชือก โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอนาเชือก ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอเมืองมีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว
By: [78]
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-1994009507304246/
By: [77]