ร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
ภาพนายก
นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์
สาธารณสุขอำเภอนาเชือก
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..9912

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • คู่มือการอนุมัติ ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
      [มค 0033.001.3/ว 2823 : ปกติ] [วันที่ : 2022-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
      [มค 0033.009/ว 16672 : ปกติ] [วันที่ : 2022-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ
      [มค 0033.001.3/ว 2824 : ปกติ] [วันที่ : 2022-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มครพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0033.001.2/ว 2830 : ปกติ] [วันที่ : 2022-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิ่งอาสาทีมแพทย์
      [มค 0033.009/ว 2800 : ปกติ] [วันที่ : 2022-09-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..9

  News !! News

  ดาวน์โหลดทั่วไป

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
      [มค 0832/1623] [วันที่ : 2020-06-04 ,อ่าน : 89 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การขอย้ายภายในจังหวัดรอบ 2-2563
      [มค 0832/8399] [วันที่ : 2020-06-04 ,อ่าน : 122 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
      [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 112 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แผน สสอ. 63
      [] [วันที่ : 2020-01-08 ,อ่าน : 120 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แผน Cup นาเชือก รอบ 1
      [] [วันที่ : 2020-01-01 ,อ่าน : 117 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
      [มค 0832.012/ว 2383] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 168 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ปี 2562
      [] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 132 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ-ปฐมภูมิ 2561
      [] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 169 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การเขียนนวัตกรรม
      [] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 144 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  ดูทั้งหมด..44

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. 1/2564
  ....รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. 1/2564.....
  [โพสต์วันที่ : 2022-01-19 โดย : นายสมัย บัวชา]
  อำเภอนาเชือกมอบหนังสือรับรองการกักตัว ครบกำหนด 14 วัน แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก รายที่ 80 (ระลอกเมษายน) ของจังหวัดมหาสารคาม
  ....วันที่ 6 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง และ อสม.ตำบลหนองกุง ร่วมกัน มอบ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา]
  อำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง ติดตามมาตรการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
  .... วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอ นาเชือก ,ผอ.รพ.สต. ,ปลัด อบต. ผู้.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา]
  อำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 545 และ 546 ของจังหวัดมหาสารคาม) และเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลนาเชือก
  .... วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอนาเชือก ออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนย.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา]
  อำเภอนาเชือกออกเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลหนองเม็ก
  .... วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้ นายสมัย บัวชา, นางระดา พันธุ์เชื้อ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก, รพ.นาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา]
  ดูทั้งหมด..44

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  อำเภอนาเชือก ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
  .... วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ได้ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างพอเพียง และทั่วถึงทุกกลุ่ม ณ .....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานที่ ที่ได้รับการผ่อนปรน ประเภทที่ 1
  ....วันที่ 13 พ.ค.63 นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน สถานประกอบการ ประเภทที่ 1 .....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง
  ....เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง และนำส่งฌาปนกิจที่วัดป่าโคกดินแดงรวมทั้งเทศบาลตำบลนาเชือ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 80
  ....ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 80.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-04-22 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  .... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาเชือก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เทศบาลตำบลนาเชือก ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องด.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-03-16 โดย : นายสมัย บัวชา ]

  Nachuak District Public Health Office ©2022

  DesignBy:bancha_u@hotmail.com