ร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
ภาพนายก
นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์
สาธารณสุขอำเภอนาเชือก
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2133 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2134 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • new ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
      [มค 0032.002/ว 10316 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีฯ
      [มค 0032.012/ว 2138 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
      [มค 0032.010/ว 2139 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำอหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย) กรณีพิเศษในโควตาผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.012/ว 1881 : ปกติ] [วันที่ : 2021-05-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช./สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ดูทั้งหมด..7529

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new การสนับสนุนเงินบำรุงแบบจ่ายขาด
      [มค 0032.002/ว 2131 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอความร่วมมือประเมินตนเองในระบบออนไลน์และรายงานผลการดำเนินงาน D-RTI
      [มค 0032.009/ว 2129 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-16 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.007/ว 2109 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-15 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.007/ว 2110 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-15 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงภาคสนามคมนาคมขนส่งฯ
      [มค 0032.007/ว 2111 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-15 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..9

  News !! News

  ดาวน์โหลดทั่วไป

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
      [มค 0832/1623] [วันที่ : 2020-06-04 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การขอย้ายภายในจังหวัดรอบ 2-2563
      [มค 0832/8399] [วันที่ : 2020-06-04 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN
      [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แผน สสอ. 63
      [] [วันที่ : 2020-01-08 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แผน Cup นาเชือก รอบ 1
      [] [วันที่ : 2020-01-01 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
      [มค 0832.012/ว 2383] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 89 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ปี 2562
      [] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 78 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  แนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ-ปฐมภูมิ 2561
      [] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 87 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การเขียนนวัตกรรม
      [] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 91 ,โดย : นายสมัย บัวชา ]
  ดูทั้งหมด..36

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 80
  ....ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 80.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-04-22 โดย : นายสมัย บัวชา]
  ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  .... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาเชือก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เทศบาลตำบลนาเชือก ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องด.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-03-16 โดย : นายสมัย บัวชา]
  สถานการณ์ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 10 มี.ค. 2564 จำนวน 1,259 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 233 คน ผลลบ 233 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PU.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-03-10 โดย : นายสมัย บัวชา]
  สถานการณ์ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 8 มี.ค. 2564 จำนวน 1,256 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 231 คน ผลลบ 231 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI .....
  [โพสต์วันที่ : 2021-03-08 โดย : นายสมัย บัวชา]
  สถานการณ์ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 2 มี.ค. 2564 จำนวน 1,248 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 229 คน ผลลบ 229 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI .....
  [โพสต์วันที่ : 2021-03-02 โดย : นายสมัย บัวชา]
  ดูทั้งหมด..36

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  สถานการณ์ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 27 ก.พ. 2564 จำนวน 1,219 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 229 คน ผลลบ 229 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-02-27 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  สถานการณ์ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 22 ก.พ. 2564 จำนวน 1,162 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 228 คน ผลลบ 228 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-02-22 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  สถานการณ์ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก
  ....ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 17 ก.พ. 2564 จำนวน 1,100 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 207 คน ผลลบ 207 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จ.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-02-17 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปี 256๔
  ....3 กุมภาพันธื 2564 สสอ.นาเชือก ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปี 2564 โดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารสุขอำเภอนาเชือก.....
  [โพสต์วันที่ : 2021-02-03 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ
  ....รณรงค์จัดกิจกรรม “สาวมหาสารคามแก้มแดง วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ” ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก .....
  [โพสต์วันที่ : 2020-02-14 โดย : นายสมัย บัวชา ]

  Nachuak District Public Health Office ©2021

  DesignBy:bancha_u@hotmail.com