หัวหน้าบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 สายตรงหัวหน้ากลุ่มงาน

อัตรากำลัง บริหารทั่วไป

 

แบบสำรวจ

แสดงความคิดเกี่ยวกับสำนักงาน
 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 

เข้าสู่ระบบ

Designed by:

ตารางค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ......[ Hits 51 ]
ตาราง รวบรวมข้อมูล งานบริหารทั่วไป ......[ Hits 55 ]
ขอให้ส่งรายงานการควบคุมภายใน ......[ Hits 68 ]
ภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ......[ Hits 44 ]
การออกตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 211 ]
แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ ......[ Hits 470 ]
แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง รพ.สต. ......[ Hits 344 ]
รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ......[ Hits 387 ]

.............................................อ่านทั้งหมด..............................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 93 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ......[ Hits 134 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 240 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ Hits 2 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 103 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 218 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข 2) ......[ Hits 142 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 143 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ......[ Hits 144 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 343 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................


แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ Hits 30 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ Hits 31 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ Hits 66 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 65 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ Hits 49 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ Hits 227 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ Hits 50 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๓๔ ......[ Hits 171 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ Hits 159 ]
แบบฟอร์มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 228 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ Hits 163 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ Hits 69 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ Hits 238 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 278 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ Hits 291 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ......[ Hits 598 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ Hits 265 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ Hits 456 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ Hits 260 ]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร ......[ Hits 337 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ขอเชิญประชุมการวิเคราะห์ภาระงานและ FTE เพื่อจัดทำกรอบอัตรกำลัง ......[ Hits 150 ]
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ......[ Hits 494 ]
สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่สำเร็จการศีกษา ป.ตรี ......[ Hits 1418 ]
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน ภายใน 31 ธันวาคม 2553 ......[ Hits 558 ]
การขอย้ายภายใน ......[ Hits 998 ]
การจัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ......[ Hits 784 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 2 ......[ Hits 632 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 3 ......[ Hits 631 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2550 - 2551 ......[ Hits 864 ]
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ......[ Hits 915 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ......[ Hits 1076 ]
การประเมินผลงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ......[ Hits 1255 ]
การประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ......[ Hits 657 ]
การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร ......[ Hits 540 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 701 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 694 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ว 284/20 ก.ย. 53 ......[ Hits 684 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.ว 275/ลว. 14 ก.ย. 53,ที่ สธ. ว 290/29 ก.ย. 53 ......[ Hits 829 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ. ว 298/7 ต.ค. 53 , ที่ สธ. ว 299/8 ต.ค. 53 ......[ Hits 711 ]
การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ......[ Hits 538 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ใบสำคัญ (การเงิน)


ห้องประชุมสำนักงาน


ตลาดหุ้น

facebook


โค๊ด