หัวหน้าบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 สายตรงหัวหน้ากลุ่มงาน

อัตรากำลัง บริหารทั่วไป

 

แบบสำรวจ

แสดงความคิดเกี่ยวกับสำนักงาน
 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 

เข้าสู่ระบบ

Designed by:

ตารางค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ......[ Hits 119 ]
ตาราง รวบรวมข้อมูล งานบริหารทั่วไป ......[ Hits 102 ]
ขอให้ส่งรายงานการควบคุมภายใน ......[ Hits 94 ]
ภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ......[ Hits 63 ]
การออกตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 221 ]
แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ ......[ Hits 506 ]
แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง รพ.สต. ......[ Hits 373 ]
รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ......[ Hits 426 ]

.............................................อ่านทั้งหมด..............................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 123 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ......[ Hits 150 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 265 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ Hits 2 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 126 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 250 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข 2) ......[ Hits 164 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 162 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ......[ Hits 173 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 364 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................


แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ......[ Hits 76 ]
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองบุคคล ......[ Hits 63 ]
ใบลา ปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2557 ......[ Hits 119 ]
แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 84 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ Hits 68 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ Hits 255 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ Hits 61 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๓๔ ......[ Hits 218 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ Hits 183 ]
แบบฟอร์มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 274 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ Hits 173 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ Hits 78 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ Hits 259 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 305 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ Hits 327 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ......[ Hits 656 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ Hits 337 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ Hits 485 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ Hits 286 ]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร ......[ Hits 365 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ขอเชิญประชุมการวิเคราะห์ภาระงานและ FTE เพื่อจัดทำกรอบอัตรกำลัง ......[ Hits 174 ]
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ......[ Hits 526 ]
สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่สำเร็จการศีกษา ป.ตรี ......[ Hits 1458 ]
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน ภายใน 31 ธันวาคม 2553 ......[ Hits 582 ]
การขอย้ายภายใน ......[ Hits 1037 ]
การจัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ......[ Hits 820 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 2 ......[ Hits 666 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 3 ......[ Hits 654 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2550 - 2551 ......[ Hits 922 ]
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ......[ Hits 958 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ......[ Hits 1125 ]
การประเมินผลงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ......[ Hits 1307 ]
การประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ......[ Hits 677 ]
การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร ......[ Hits 578 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 719 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 724 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ว 284/20 ก.ย. 53 ......[ Hits 706 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.ว 275/ลว. 14 ก.ย. 53,ที่ สธ. ว 290/29 ก.ย. 53 ......[ Hits 866 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ. ว 298/7 ต.ค. 53 , ที่ สธ. ว 299/8 ต.ค. 53 ......[ Hits 733 ]
การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ......[ Hits 562 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ใบสำคัญ (การเงิน)


ห้องประชุมสำนักงาน


ตลาดหุ้น

facebook


โค๊ด