หัวหน้าบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 สายตรงหัวหน้ากลุ่มงาน

อัตรากำลัง บริหารทั่วไป

 

แบบสำรวจ

แสดงความคิดเกี่ยวกับสำนักงาน
 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 

เข้าสู่ระบบ

Designed by:

ขอให้ส่งรายงานการควบคุมภายใน ......[ Hits 21 ]
ภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ......[ Hits 12 ]
การออกตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 166 ]
แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ ......[ Hits 433 ]
แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง รพ.สต. ......[ Hits 311 ]
รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ......[ Hits 353 ]
การรายงานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ......[ Hits 398 ]
หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้่าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุข ......[ Hits 599 ]

.............................................อ่านทั้งหมด..............................................

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 2 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ......[ Hits 64 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ......[ Hits 159 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 ......[ Hits 2 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 63 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 163 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข 2) ......[ Hits 72 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แก้ไข) ......[ Hits 102 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ......[ Hits 97 ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ ......[ Hits 276 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................


แบบฟอร์มจองห้องประชุมสำนักงาน ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 6 ]
แบบเสนอวาระการประชุมประจำเดือน ......[ Hits 17 ]
แบบขออนุญาตไปราชการ ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ......[ Hits 140 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ......[ Hits 28 ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว๓๔ ......[ Hits 68 ]
แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ......[ Hits 107 ]
แบบฟอร์มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปรับปรุงใหม่ ......[ Hits 184 ]
แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ......[ Hits 126 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินของเอกชนบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข ที่ไมได้นำไปใช้ประโยชน์ ......[ Hits 45 ]
แผนการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ประจำสัปดาห์) ......[ Hits 200 ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ......[ Hits 224 ]
แบบฟอร์มคำขอ ก.พ. 7 ......[ Hits 208 ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ......[ Hits 316 ]
แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ ......[ Hits 200 ]
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ......[ Hits 378 ]
ใบสำคัญบุคคลภายนอก ......[ Hits 220 ]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร ......[ Hits 288 ]
แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ......[ Hits 347 ]
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ......[ Hits 725 ]
แบบฟอร์ม แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ......[ Hits 556 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ขอเชิญประชุมการวิเคราะห์ภาระงานและ FTE เพื่อจัดทำกรอบอัตรกำลัง ......[ Hits 84 ]
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ......[ Hits 444 ]
สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่สำเร็จการศีกษา ป.ตรี ......[ Hits 1325 ]
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน ภายใน 31 ธันวาคม 2553 ......[ Hits 526 ]
การขอย้ายภายใน ......[ Hits 910 ]
การจัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ......[ Hits 741 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 2 ......[ Hits 576 ]
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 3 ......[ Hits 587 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2550 - 2551 ......[ Hits 783 ]
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ......[ Hits 831 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ......[ Hits 1007 ]
การประเมินผลงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ......[ Hits 1144 ]
การประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ......[ Hits 611 ]
การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร ......[ Hits 509 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 649 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ......[ Hits 639 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ว 284/20 ก.ย. 53 ......[ Hits 637 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.ว 275/ลว. 14 ก.ย. 53,ที่ สธ. ว 290/29 ก.ย. 53 ......[ Hits 775 ]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ. ว 298/7 ต.ค. 53 , ที่ สธ. ว 299/8 ต.ค. 53 ......[ Hits 650 ]
การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ......[ Hits 474 ]

...............................................อ่านทั้งหมด.....................................................

ใบสำคัญ (การเงิน)


ห้องประชุมสำนักงาน


ตลาดหุ้น

facebook


โค๊ด