ประกาศรายชื่อผู้่ผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


========
ส่งข้อมูลบริการที่นี่ครับ

|||

เนื่องจาก วันที่ 30 ก.ย. 57 เวลา 08.30 - 13.00
ระบบไฟฟ้าขัดข้องและส่งผลกระทบ
กับ ระบบเครือข่าย [Network] และเครื่องแม่ข่าย [Server]
ซึ่งทำให้บางระบบมีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ
และขอปิดปรับปรุงแก้ไขเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ สสจ. http://mkho.moph.go.th/


<<< จึงขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย >>>

ติดต่อสอบถามปัญหา ผู้ดูแลระบบ บัญชา อุดมวิเศษ เบอร์โทรติดต่อ 0819106002