วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ "ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม มีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วมจัดระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานภายในปี 2560"