เป้าหมาย

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดบริการและเป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล