เบอร์โทรศัพท์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Tell. 0 4377 7971- 3 และ 0 4377 7975 FAX : 0 4377 7970 และ 0 4377 7811