ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)

ลำดับ
เรื่อง
วันที่
เวลา
สถานที่
ข้อมูลเพิ่มเติม
1
 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561
31 มกราคม 2561
13.00 น.-16.30 น.
โรงพยาบาลวาปีปทุม


2
 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561
2 มีนาคม 2561
13.00 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม

3
 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561
2 เมษายน 2561
13.00 น.-16.30 น.
รพ.กุดรัง


4
 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561
30 เมษายน 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


5
 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561
31 พฤษภาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


6
 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561
29 มิถุนายน 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


7
 กรกฏาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561
31 กรกฏาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


8
 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561
31 สิงหาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


9
 กันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561
-
-
-

My logo

10
 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561
-
-
-

My logo

11
 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 11/2561
-
-
-

My logo

12
 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561
-
-
-

My logo