Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562
วันศุกร์ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม    

  1. มอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. มอบป้ายรณรงค์มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  3. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง

 

 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)
 
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
     1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
     1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
     1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
     1.2.4 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
     1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
     1.2.6 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
     1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
     1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
     1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 

 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
  3.1 สสอ. (จับสลาก) นำเสนอ OV/CCA      
  1. เมืองมหาสารคาม  
  2.แกดำ  
  3.โกสุมพิสัย  
  4.กันทรวิชัย  
  5.เชียงยืน  
  6.บรบือ  
  7.นาเชือก  
  8.พยัคฆภูมิพิสัย  
  9.วาปีปทุม  
  10.นาดูน  
  11.ยางสีสุราช  
  12.กุดรัง  
  13.ชื่นชม  
  14.สสจ.มค  
  3.2 รพ. (จับสลาก) นำเสนอ RDU  
  1.มหาสารคาม

 

  2.แกดำ  
PDF
  3.โกสุมพิสัย  
PDF
  4.กันทรวิชัย  
  5.เชียงยืน  
  6.บรบือ  
  7.นาเชือก  
  8.พยัคฆภูมิพิสัย  
  9.วาปีปทุม  
  10.นาดูน  
  11.ยางสีสุราช  
  12.กุดรัง  
  13.ชื่นชม  
  14.คบส. สสจ.มค  
  3.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด     
  1. พชอ.  
  2. PCC  
  3.รพ.สต.ติดดาว  
  4.RDU  
  5.TB  
  6.HRH  
  7.Digital transformation  
  8.Mother & Child  
  9.Green & Clean  
  10.Fast Track  
  11.ยาเสพติด  
  12.CFO  
  13.PMQA  
  14.HA  
  15.NCD/CKD  
  16.มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  
  17.OV  
  18.บุหรี่  
  19.แพทย์แผนไทย  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
  4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
    4.1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
 

  4.1.2  พิจารณาการย้าย

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
  5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
 
     5.1.1 ตารางกำหนดวันออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (CUP) ประจำปี 2562 (โดยการจับสลากสถานที่ออกประเมินในวันประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยผู้บริหารระดับ CUP)  
     5.1.2 ข้อสั่งการของ CIO จากการประชุมครั้งที่ 4/2562 (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
     5.2.1 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม      
    5.2.2 การจ่ายค่าป่วยการ อสม.จังหวัดมหาสารคาม
    5.2.3 แผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 12 แห่ง ระหว่าง 2-26  เมษายน 2562
    5.2.4 การจัดกิจกรรม“รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือนมีนาคม–กรกฎาคม  2562  
นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
     5.3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนมีนาคม 2562

นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี