Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561
วันศุกร์ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม

วาระก่อนการประชุม
1. มอบรางวัลการประกวดแข่งขัน EMS Rally ระดับจังหวัด
2. รางวัลแบบอย่างที่เป็นเลิศ (Barf Practice) การดำเนินงานโรคไตเรื้อรัง
3. รางวัลจังหวัดดีเด่นด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด
4. มอบรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2 ท่าน)
1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.5 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ

 

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 

 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  2561 ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

3.1 การติดตามงบ CF

นางโศภิตา จิตรวิกรานต์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

    - ไม่มี

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  5.1.1 สรุปการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม ระบบ e-payments
  5.1.2 การดำเนินการโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน

นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี