Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561
วันศุกร์ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม
- ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 

1.1เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน    (งบค่าเสื่อม) ปี 2560-2561
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2ท่าน)
1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.5 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)


นายหัสชา เนือยทอง
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 

 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

 3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า )
  3.1.1 ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ สสอ.
  3.1.2 การติดตาม Cockpit รายอำเภอ ของกลุ่มงานเจ้าภาพ และให้ CUP ชี้แจง
ข้อซักถาม
3.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นางโศภิตา จิตรวิกรานต์)
  3.2.1 ติดตามงบ CF

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

 

นางโศภิตา จิตรวิกรานต์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสุธิดา คณะมะ )
  4.1.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ

  4.1.2 พิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน      

นางสุธิดา คณะมะ

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)
   5.1.1 กำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (CUP) ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
   5.1.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่นำเสนอในการประชุมคณะกรมการจังหวัด 26 กรกฎาคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.1.3 การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ในระดับอำเภอ (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.1.4 สรุปผลการดำเนินงานของ CIO เปรียบเทียบผลงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (CIO ครั้งที่ 1) กับเดือนกรกฎาคม 2561 (CIO ครั้งที่ 6) (รายงานด้วยเอกสาร)
5.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (น.ส.สุริยันต์ ช่อประพันธ์)
   5.2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2561
   5.2.2 สรุปผลการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง ตามโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๑3 กรกฎาคม ๒๕๖๑
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี )
    5.3.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (รายงานด้วยเอกสาร)

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี