Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม

     1. มอบใบประกาศสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
     2. มอบรางวัล. รพ สต. ติดดาว. /service plan rally ปี 2561
     3. มอบใบประกาศการประเมิน SRRT ปี 60

 

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2 ท่าน)
1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.4.1 รายงานผลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิทธิ พรบ.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1.2.4.2 รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต. ที่เข้าร่วมสมัครจ่ายตรง อปท.
1.2.5 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ

 


นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)


นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
(ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษฯ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 


 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

     
  3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
      3.1.1 สสอ. นำเสนอติดตามการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 (จับฉลาก)       3.1.2 ผอ.รพ. นำเสนอ RDU (จับฉลาก)

  

รพ./สสอ.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสุธิดา คณะมะ )
  4.1.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ
  4.1.2 พิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

   

4.2.1 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณการลงทะเบียนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 (18-21 ก.ค.61)  จำนวน  282,000 บาท (รายงานด้วยเอกสาร)

   

  4.2.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รพ.สต.วังปทุม เพื่อพัฒนาและการประกวดระดับภาค ปี 2561 จำนวน 100,000 บาท

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นางโศภิตา จิตรวิกรานต์)
   5.1.1 การเงินการคลัง CFO
   5.1.2 รายงานการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา 41
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า )
   5.2.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561)
   5.2.2 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานใน HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ข้อมูล   ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 และข้อสั่งการ CIO จากการประชุมครั้งที่ 5/2561
(รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.4 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสอ. ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์)
    5.4.1 การประกวด รพ สต ติดดาว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    5.4.2  กำหนดการประกวด ตำบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7
    5.4.3 การคัดเลือก องค์กร อสม.  ดีเด่น ระดับ เขต วันที่ 3. กรกฎาคม 2561
    5.4.4 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๑ (แผนงานเฉพาะกิจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์วิทยาคม ต. นาโพธิ์  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี)
    5.5.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (รายงานด้วยเอกสาร)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี