Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม

  1. มอบเกียรติบัตรจากเขตสุขภาพที่ 7 แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีผลคะแนนการประเมิน “ในระดับสูงมาก” จำนวน 5 แห่ง
  2. มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๓ อำเภอ

 

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560-2561
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2ท่าน)
1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.4.1 รายงานผลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิทธิ พรบ.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1.2.4.2 รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต. ที่เข้าร่วมสมัครจ่ายตรง อปท.
1.2.5 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ


นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)

นายหัสชา เนือยทอง(นพ.เชี่ยวชาญฯ)

(นพ.เชี่ยวชาญฯ)
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
(ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษฯ)

ระเบียบวาระที่ 2

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

  3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
        3.1.1 สสอ. นำเสนอพัฒนาการเด็ก (จับฉลาก)
        3.1.2 ผอ.รพ. นำเสนอการเงินการคลัง (CFO) (จับฉลาก)      

รพ./สสอ.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      4.1.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ
      4.1.2 การจ้างผู้จบการศึกษา ปี2560 เข้าปฏิบัติงาน 

 

4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4.2.1 การจัดบริการตามเกณฑ์คุณภาพ PCC (พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญาวัฒน์)
4.2.2 การคัดกรอง U/S ใน ผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4.3.1 ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมเข้าเงินบำรุง

   4.3.2 การจัดสรรจำนวนผู้ลงทะเบียนงานวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 จังหวัดมหาสารคาม (400คน) 

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นางโศภิตา จิตรวิกรานต์)
   5.1.1 การเงินการคลัง CFO
   5.1.2 รายงานผลการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า )
   5.2.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.2 สรุปประเด็นการดำเนินงานของ พชอ.ในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.4 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.5 สรุปผลงานการตรวจราชการ (35 ตัวชี้วัด) ไตรมาส 2/2561 ของจังหวัดมหาสารคามแยกรายอำเภอ เทียบเขตและประเทศ (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.6 สรุปผลงานตัวชี้วัด ใน HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ของจังหวัดมหาสารคามเทียบเขตและประเทศ (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.7 สรุปผลงานตัวชี้วัดของ PA  ที่มีใน HDC ของจังหวัดมหาสารคามแยกรายอำเภอ (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.8 ข้อสั่งการของ CIO ครั้งที่ 4/2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.9 สรุปผลการส่งผลงานวิชาการของจังหวัดมหาสารคาม ในงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
   5.2.10 รายละเอียดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 ของจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)

  

5.2.11 การซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยทางสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม กรณีการรั่วไหลของสารเคมี (แอมโมเนีย) วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงงานทำน้ำแข็ง 09 มหาสารคาม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง (รายงานด้วยเอกสาร)
  
  
5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์ )
   5.3.1 รายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินของ อปท.ที่เข้าร่วมตำบลLTC
   5.3.2 สถานการณ์การจัดทำ Care Plan รายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   5.3.3 สถานการณ์การเข้าร่วมตำบล LTC

5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์)
    5.4.1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านขามเรียง ต. ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย
   5.4.2 Service Plan Rally  วันที่ 22 มิถุนายน 2561


5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
(นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี )
   5.5.1 รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา (เสนอเป็นเสนอเป็น Power Point และเอกสาร)
   5.5.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรักษาวัณโรค (เสนอเป็นเสนอเป็น Power Point และเอกสาร)
5.6 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นส.สุริยันต์ ช่อประพันธ์)

      5.6.1 การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง ตามโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click ที่นี่
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี