Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม
-

 

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.3 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.6 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ


นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)

นายหัสชา เนือยทอง(นพ.เชี่ยวชาญฯ)

ระเบียบวาระที่ 2

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 เมษายน 2561

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

  3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) 12เรื่อง 16 ประเด็น โดย PM PA ระดับจังหวัด เรื่องละ 5 นาที  

หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสุธิดา คณะมะ )
  4.1.1 พิจารณาการโยกย้ายภายในจังหวัด 3 ราย
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)
4.2.1 การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา รพ.สต.ดีเด่นของจังหวัดเพื่อประกวดในระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 

PDF
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า )
   5.1.1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.1.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของสาธารณสุขอำเภอ (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.1.3 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานใน HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.1.4 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการ CIO ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่2/2561 และ 3/2561
   5.1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน (รพ./สสอ./รพ.สต.) เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2561
5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์)
   5.2.1 การจัดบริการคลินิก Warfarin ในโรงพยาบาล  F2 ทุกแห่ง (เป้าหมาย ไตรมาส 4)
   5.2.2 จัดระบบดูแลผู้ป่วย Sepsis shok และ Severe Sepsis ตามแนวทาง CPG ที่กำหนดให้เจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ทุกรายตามเกณฑ์ SIRS และ qSOFA
   5.2.3 การสนับสนุนยา Clopidogel
   5.2.4 การ Retreat แผน PCC ปี 62 เรื่องงบครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง
5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์ )
  5.3.1  สรุปผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารไอโอดีนในไข่ไก่ จังหวัดมหาสารคาม
5.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (นางเอมอร สุทธิสา )
   5.4.1 สรุปผลการดำเนินงานการบำบัดยาเสพติด และทูบีนัมเบอร์วัน
   5.4.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นางโศภิตา จิตรวิกรานต์)
   5.5.1 สรุป Virtual Account รอบที่ 2/2561
   5.5.2 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (รายงานด้วยเอกสาร)
5.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี)
  5.6.1 รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา (เสนอเป็นเอกสาร)
5.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสุธิดา คณะมะ)

   5.7.1 โครงการ Happy Money Program


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

 

PDF
QR-CODE 2018-04