Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561
วันจันทร์ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม
-

 

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)
 

1. โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) วันที่ 25 เมษายน 2561  ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดโครงการได้แจ้งเวียนตามหนังสือ ที่ มค 0032.001/739 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 รักษาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.6 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
- ผลการดำเนินงาน RDU
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                          
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ

นายบุญถม ปาปะแพ

ระเบียบวาระที่ 2

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

  3.1 การนำเสนอ Service Plan สาขาไต
  3.2 การนำเสนอ Service Plan สาขากุมารเวชกรรม
  3.3 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
      3.3.1 สสอ. นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว (จับสลาก)
      3.3.2 ผอ.รพ. นำเสนอเรื่อง Herbal City (จับสลาก)
  3.4 การนำเสนอผลการขับเคลื่อน Smart Kids Taksila 4.0 ของ พชอ.ทั้ง 13 อำเภอ
เรื่อง
  3.5 ติดตามแผน/ผลการดำเนินงานโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระโดยวิธีอิมมูโนเคมมิคอล (iFOBT) และยืนยันด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (Colonoscope) ในประชากรไทย อายุ 50-70 ปี

 

3.1 นพ.ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย
3.2 พญ.สาธิตา
3.3 เรืองสิริภคกุลรพ./สสอ.

 

3.4 สสอ. (เลขานุการ พชอ.)

3.5 นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
 

4.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   4.1.1 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. การของบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสถานีอนามัยเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณของ รพ.สต.บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
2. การของบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก และปรับปรุงบริเวณ รพ.สต.ที่ถูกน้ำท่วม คือ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง
3. การสนับสนุนงบประมาณทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ให้กับ รพ.กันทรวิชัย จำนวน 50,000 บาท
4.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.3.1 พิจารณาการโยกย้ายภายในจังหวัด รอบเดือน ธันวาคม 2560
1. ย้ายภายในจังหวัด 50 ราย
2. ย้ายข้ามจังหวัด 4 ราย
4.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

  4.4.1 ทบทวนแผนการจัดตั้ง PCC

นายบุญถม ปาปะแพ

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

 

 

 

นางสุธิดา คณะมะ

 

นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
PDF
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.1.1 สรุปผลการประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)” วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (รายงานด้วยเอกสาร)
5.1.2 รายงานความก้าวหน้า PA 12 เรื่อง (รายงานด้วยเอกสาร)
5.1.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
5.1.4 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของสาธารณสุขอำเภอ (รายงานด้วยเอกสาร)
5.1.5 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานใน HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)

  5.1.6 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการ CIO ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 (รายงานด้วยเอกสาร)

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

PDF
 

5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.2.1 สรุปโอนเงิน Virtual รอบที่ 1 และการดำเนินงานเฝ้าระวังการเงินการคลัง
ของเขตสุขภาพที่ 7
5.2.2 ผลการดำเนินงานโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่น
5.2.3 ผลการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2561
5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.3.1 รายงานการใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี 2559-2561
5.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.4.1 สำรวจบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์จะลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษาที่ 2562
5.4.2 การส่งประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
5.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.5.1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่  25  เมษายน ๒๕๖๑  
ณ โรงเรียนบ้านหนองซอน   ต. หนองซอน  อ.เชียงยืน
5.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
5.6.1 สรุปผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน
5.6.2 สรุปผลการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
5.6.3 แนวทาง/มาตรการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกานต์
5.7 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
5.7.1 รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา (เสนอเป็นเอกสาร)

  5.7.2 รายงานผลการติดตามการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนเด็กในฐานข้อมูล HDC (เสนอเป็นเอกสาร)


นางโศภิตา จิตรวิกรานต์

 

 

นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์

 

นางสุธิดา คณะมะ

 

 

นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์

 

นางเอมอร สุทธิสา

 

  นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

 

PDF
QR-CODE 2018-03
(สำหรับชุดนี้)