Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุศราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระก่อนการประชุม 1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) ระดับประเทศ 2. มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 3 อ 2 ส และโรงเรียน สุขบัญญัติแห่งชาติ จ. มหาสารคาม ปี 2561 3. การนำเสนอของ PM มารดาและทารกแรกคลอดของ CUP เชียงยืน
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม
1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) ระดับประเทศ
2. มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 3 อ 2 ส และโรงเรียน สุขบัญญัติแห่งชาติ จ. มหาสารคาม ปี 2561
3. การนำเสนอของ PM มารดาและทารกแรกคลอดของ CUP เชียงยืน

CUP เชียงยืน

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)
  1.1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

 

  1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
     1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
     1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
     1.2.3 รักษาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
     1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
     1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
      1.2.6 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
          - การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๖๑
     1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                           
     1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
     1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ 
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 

  3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)

 

รพ./สสอ.

  3.1.1 สสอ. นำเสนอ Long Term Care
  3.1.2 ผอ.รพ. นำเสนอเรื่อง HA
  3.2 การนำเสนอ Service Plan สาขา One day surgery Minimal invasive surgery

คกก. Saervice Plan

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
  4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสุธิดา คณะมะ
 
    4.1.1 ข้าราชการขอย้าย 2 ตำแหน่ง ขอโอน 1 ตำแหน่ง
    4.1.2 กำหนดการลาและมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
  4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
นางเอมอร สุทธิสา
 
    4.2.1 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยระบบ Mammogram ภายใต้มูลนิธิกาญจนบารมี
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
 

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

 
  5.1.1 กำหนดการ การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลาแกรนด์บอลรูม โรงแรมตักสิลา    
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  5.1.2 รายงานความก้าวหน้า PA 12 เรื่อง (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.1.3  สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นางเอมอร สุทธิสา

  5.2.1 ติดตามการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน
  5.2.2 ติดตามการดำเนินงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
  5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี

  5.3.1 รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
  5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.4.1 โรงพยาบาลมหาสารคามผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Re accreditation)
5.4.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561 จ.มหาสารคาม
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
   
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

 

PDF
QR-CODE 2018-02
(สำหรับชุดนี้)