Untitled Document
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม

ลำดับ/วาระ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม
1. พิธีมอบรางวัลการดำเนินงานการป้องกันเด็กจมน้ำระดับประเทศ ปี 2560

 

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นพ.สสจ.มหาสารคาม)
  1.1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

 

  1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
     1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
     1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
     1.2.3 รักษาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
     1.2.4 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข)
     1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
      1.2.6 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
          - การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๖๑
     1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                           
     1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
     1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ 
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 3 มกราคม 2561

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
    3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) 

รพ./สสอ.

        3.1.1 สสอ. นำเสนอ PMQA
        3.1.2 ผอ.รพ. นำเสนอเรื่อง ECS
    3.2 การนำเสนอ Service Plan สาขา Refer

คกก. Saervice Plan

    3.3 การกำหนดให้มีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อัตราที่ 2 
นางสุธิดา คณะมะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 
  4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสุธิดา คณะมะ
 
    4.1.1 ข้าราชการขอย้าย 3 ตำแหน่ง
    4.1.2 ข้าราชการขอโอน 1 ตำแหน่ง
  4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี
 
    4.2.1 งานป้องกันควบคุมวัณโรค (จากการประชุม NOC- TB จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 24 มกราคม 2561 )
-ไม่มี-
         1) มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค จังหวัดมหาสารคาม (NOC-TB จังหวัดมหาสารคาม) โดยให้คณะทำงานระดับอำเภอเข้าร่วมทุกอำเภอ (3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมคณะทำงานย่อย ระดับจังหวัดและอำเภอ ทุกเดือน
 
         2) ให้ดำเนินการตรวจ คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้ รพ.สต.ดำเนินการทุกแห่ง
 
         3) ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบโปรแกรม tbcmthailand.net ในแต่ละวิชาชีพ ประกอบด้วย เภสัชกร เจ้าหน้าที่ชันสูตร  เจ้าหน้าที่ TB คลินิก และ อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ และการบันทึกข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ชันสูตรและ TB คลินิก
 
        4) ให้ทีม SAT ทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามกรอบ SI3M ในรูปแบบ One Page  รายงานให้จังหวัดทุกวันที่ 15 ของเดือน
 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ
 
  5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

 
     5.1.1 รายงานความก้าวหน้า PA 12 เรื่อง (รายงานด้วยเอกสาร) 
        5.1.1.1 One page พชอ. จากการประชุม กวป. ครั้งที่แล้ว (รายงานด้วยเอกสาร)
        5.1.1.2 One page TB จากการประชุม กวป. ครั้งที่แล้ว (รายงานด้วยเอกสาร)
     5.1.2 รายละเอียดการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
     5.1.3 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานใน HDC และ Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
     5.1.4 สรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการในแผนปฏิบัติการระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
     5.1.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบ CF (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางโศภิตา จิตรวิกรานต์

     5.2.1 สรุปสถานการณ์การเงินการคลังไตรมาส 1/2561
          - สรุป Virtual เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 และ สรุป งบ CF
     5.2.2 งาน E-claim  งานลงทะเบียนสิทธิ์  งานคุ้มครองสิทธิ์ งานประกันสังคม 
  และ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (รายงานด้วยเอกสาร)
  5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี

     5.3.1 รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา 
     5.3.2 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรค ปี 2561
     5.3.3 รายงานผลการติดตามการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนเด็กในฐานข้อมูล HDC 
  5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
     5.4.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์    ครั้งที่ 39 วันที่ 7 ก.พ.61

นางพชรวรรณ
คูสกุลรัตน์

     5.4.2 การเยี่ยมเสริมพลัง เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอเชียงยืน วันที่ 19 ม.ค. 61
     5.4.3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันที่ 21 ก.พ. ๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง          ต.ดงบัง  อ.นาดูน
  5.5 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวสุริยันต์

ช่อประพันธ์
     5.5.1 แผนงานเมืองสมุนไพรด้วยงบพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 (รายงานด้วยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

 

PDF
QR-CODE 2018-01-31
(สำหรับชุดนี้)