ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

ดูทั้งหมด..84

ITA !! สสจ

ITA-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน .....
[วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 39 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 .....
[วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 58 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 .....
[วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 74 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ .....
[วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 121 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำ .....
[วันที่ : 2019-05-03 ,อ่าน : 104 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]

ดูทั้งหมด..110

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

การเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน .....
[วันที่ : 2019-06-23 ,อ่าน : 2 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การเผยแพร่การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 6 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงวด2/2562 .....
[วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน .....
[วันที่ : 2019-04-09 ,อ่าน : 7 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]

ดูทั้งหมด..63

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 2 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 2 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.62 - มิ.ย.62 .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาร .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]

ดูทั้งหมด..8

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

คู่มือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 190 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 179 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 169 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 126 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
การป้องกันผลประโยชฯ์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 161 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]

ดูทั้งหมด..75

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ (ต่อ) .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ฯ .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB14 หน่วยฃานมีรายงานประเมินผลเปิดเผยฯ .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]

ดูทั้งหมด..69

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

EB_17 มาตการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 74 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 81 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 84 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_20 การวิเคาะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 77 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 75 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]

ดูทั้งหมด..41

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
การส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ รอบเดือน (แบบ สขร.๑)รอบเดือน .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน(eb13) .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานeb14 .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]

ดูทั้งหมด..91

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 70 ,โดย : สมัย ]
EB 19 กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ .....
[วันที่ : 2019-03-17 ,อ่าน : 67 ,โดย : สมัย ]
EB 20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 58 ,โดย : สมัย ]
EB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 62 ,โดย : สมัย ]
EB 24 รายงานการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 69 ,โดย : สมัย ]

ดูทั้งหมด..63

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

รายงานการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนตามภารกิจ พชอ. ปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-08-29 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 .....
[วันที่ : 2019-08-08 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
การประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1/2562 .....
[วันที่ : 2019-08-01 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 .....
[วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]

ดูทั้งหมด..153

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

EB 9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 56 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 48 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 สรุปืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 72 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสาร EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 51 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB23 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 50 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]

ดูทั้งหมด..80

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน

EB1Print Screen web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB4Print Screen จาก Web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB9Print Screen จากเวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB10Print Screen ผ่าน เวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB14ภาพถ่ายประกอบ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]

ดูทั้งหมด..119

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช

EB4 .....
[วันที่ : 2019-08-23 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB4 .....
[วันที่ : 2019-07-25 ,อ่าน : 2 ,โดย : Yuttichai ]
EB14.3 .....
[วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB14.4 .....
[วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB4.5 .....
[วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 7 ,โดย : Yuttichai ]

ดูทั้งหมด..0

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง


ดูทั้งหมด..41

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

EB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไขใหม่) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]