ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

ดูทั้งหมด..101

ITA !! สสจ

ITA-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Info No gift policy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .....
[วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 241 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy ปลัดกระทรวงสาธารณสุข .....
[วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 79 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy นพ.สสจ.มหาสารคาม .....
[วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 180 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเง .....
[วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 203 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบ .....
[วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 178 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]

ดูทั้งหมด..117

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ .....
[วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 246 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ขออนุมัติประกาศกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 182 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ .....
[วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 194 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 177 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 .....
[วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 173 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]

ดูทั้งหมด..63

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 2 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 2 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.62 - มิ.ย.62 .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาร .....
[วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]

ดูทั้งหมด..8

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

คู่มือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 409 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 438 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 365 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 320 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
การป้องกันผลประโยชฯ์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 387 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]

ดูทั้งหมด..80

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ .....
[วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี .....
[วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ .....
[วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ต่อ) .....
[วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 1 ,โดย : ธนกร จันทาคึมบง ]

ดูทั้งหมด..69

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

EB_17 มาตการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 294 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 278 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 278 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_20 การวิเคาะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 247 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 264 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]

ดูทั้งหมด..48

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บรบือ ปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 4 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปัดประกาศ .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 5 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 4 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]

ดูทั้งหมด..91

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 221 ,โดย : สมัย ]
EB 19 กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ .....
[วันที่ : 2019-03-17 ,อ่าน : 245 ,โดย : สมัย ]
EB 20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 223 ,โดย : สมัย ]
EB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 236 ,โดย : สมัย ]
EB 24 รายงานการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 223 ,โดย : สมัย ]

ดูทั้งหมด..75

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPปี 2563 .....
[วันที่ : 2020-09-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร ]
โครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPปี2563 .....
[วันที่ : 2020-09-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร ]
โครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPxu 2563 .....
[วันที่ : 2020-06-18 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร ]
แผนงานโครงการ พชอ. ปี 2563 .....
[วันที่ : 2020-06-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร ]
สรุปประเด็น พชอ. .....
[วันที่ : 2020-06-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร ]

ดูทั้งหมด..153

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

EB 9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 226 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 198 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 สรุปืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 234 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสาร EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 220 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB23 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 209 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]

ดูทั้งหมด..80

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน

EB1Print Screen web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB4Print Screen จาก Web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB9Print Screen จากเวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB10Print Screen ผ่าน เวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB14ภาพถ่ายประกอบ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]

ดูทั้งหมด..20

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช

EB2.3 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB2.2 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB2.4 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB3.2 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 4 ,โดย : Yuttichai ]
EB3.1 .....
[วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]

ดูทั้งหมด..0

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง


ดูทั้งหมด..41

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

EB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไขใหม่) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล) .....
[วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]