ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

ดูทั้งหมด..82

ITA !! สสจ

ITA-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 .....
[วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 21 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ .....
[วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 60 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำ .....
[วันที่ : 2019-05-03 ,อ่าน : 47 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามดครงการ Smart Kids Taksila 4.0 .....
[วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 89 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 89 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]

ดูทั้งหมด..100

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 48 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
หนังสือจัดสรรงบ .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 34 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการซื้อจ้าง .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 39 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-07 ,อ่าน : 33 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-07 ,อ่าน : 31 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]

ดูทั้งหมด..55

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 5 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
แบบรายงาน สขร.1 .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
มาตรการ กลไก ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]

ดูทั้งหมด..8

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

คู่มือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 151 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 151 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 140 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 98 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
การป้องกันผลประโยชฯ์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 125 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]

ดูทั้งหมด..54

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

new EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย .....
[วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 4 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
new คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย ฉบับปรับปรุง 2562 .....
[วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 2 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
new EB21-2กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง .....
[วันที่ : 2019-06-19 ,อ่าน : 1 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
EB24 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-06-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
EB20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-06-10 ,อ่าน : 3 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]

ดูทั้งหมด..69

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

EB_17 มาตการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 46 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 47 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 48 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_20 การวิเคาะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 51 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
EB_21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-12 ,อ่าน : 38 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]

ดูทั้งหมด..27

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

ความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ .....
[วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ .....
[วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ .....
[วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แผนการนิเทศและประเมินผล รพ.สต.เครือข่ายบรบือ ครั้ง1 ประจำปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 4 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน .....
[วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]

ดูทั้งหมด..91

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 40 ,โดย : สมัย ]
EB 19 กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ .....
[วันที่ : 2019-03-17 ,อ่าน : 34 ,โดย : สมัย ]
EB 20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 30 ,โดย : สมัย ]
EB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 29 ,โดย : สมัย ]
EB 24 รายงานการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 39 ,โดย : สมัย ]

ดูทั้งหมด..53

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตฯ พ.ศ. 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
โครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (สขร.1) .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) .....
[วันที่ : 2019-03-15 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]

ดูทั้งหมด..153

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

EB 9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 27 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 30 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
EB 12 สรุปืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 38 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสาร EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 26 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB23 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 25 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]

ดูทั้งหมด..80

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน

EB1Print Screen web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB4Print Screen จาก Web site .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB9Print Screen จากเวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB10Print Screen ผ่าน เวปไซต์ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]
EB14ภาพถ่ายประกอบ .....
[วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : ]

ดูทั้งหมด..91

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช

EB2.6 .....
[วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB11.3 ติดตามปฏิบัติราชการ .....
[วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB12.1 กรอบเวลากำกับติดตาม .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB20.4 .....
[วันที่ : 2019-03-20 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB21.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]

ดูทั้งหมด..0

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง


ดูทั้งหมด..37

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB4 หน่วยงานเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นแตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลัก .....
[วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]