ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด..58

ITA !! สสจ

ITA-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

คู่มือแนวทางการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2562 .....
[วันที่ : 2019-02-04 ,อ่าน : 20 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562 .....
[วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 68 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แบบฟอร์มประเมินควบคุมภายใน .....
[วันที่ : 2018-12-14 ,อ่าน : 62 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ปี 2561 .....
[วันที่ : 2018-12-14 ,อ่าน : 38 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ .....
[วันที่ : 2018-07-06 ,อ่าน : 87 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]

ดูทั้งหมด..45

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

รายงานสรุปผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์ .....
[วันที่ : 2018-08-15 ,อ่าน : 53 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ส่งรายงานผลการซื้อ/จ้างประกาศทางเว็ปไซต์ .....
[วันที่ : 2018-08-15 ,อ่าน : 67 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
การรวมกลุ่มตรวจสอบความโปร่งใส .....
[วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 108 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
ขออนุญาตเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม .....
[วันที่ : 2018-05-25 ,อ่าน : 56 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตคอรัปชันและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ .....
[วันที่ : 2018-05-25 ,อ่าน : 86 ,โดย : เสรีย์ ชะโน ]

ดูทั้งหมด..34

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการเผยแพร่ในช่องระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 8 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 7 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 6 ,โดย : สุรไกร เดชศิริ ]

ดูทั้งหมด..8

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

คู่มือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 111 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 118 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 105 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 67 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]
การป้องกันผลประโยชฯ์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 101 ,โดย : บุญเรือน มาตเลิง ]

ดูทั้งหมด..21

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามคู่มืองานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สสอ.กันทรวิชัย ปี 2561 .....
[วันที่ : 2018-06-15 ,อ่าน : 33 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 .....
[วันที่ : 2018-06-15 ,อ่าน : 40 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
ประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่ม“คุณธรรมนำพัฒนา” .....
[วันที่ : 2018-06-15 ,อ่าน : 41 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
สรุปรายงานการร้องทุกข์ ร้องเรียน ไตรมาส 3 .....
[วันที่ : 2018-06-04 ,อ่าน : 35 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]
สรุปการร้องทุกข์ ร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-03-23 ,อ่าน : 75 ,โดย : นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ ]

ดูทั้งหมด..36

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

เผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ .....
[วันที่ : 2018-06-08 ,อ่าน : 34 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 .....
[วันที่ : 2018-03-20 ,อ่าน : 54 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้จ่ายเงิน งวดที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน .....
[วันที่ : 2018-02-27 ,อ่าน : 61 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
เผยแพร่รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 62 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]
สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน .....
[วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 62 ,โดย : สมหมาย คำพิชิต ]

ดูทั้งหมด..6

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ .....
[วันที่ : 2018-03-22 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บรบือ .....
[วันที่ : 2018-03-22 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
ภารกิจตามกฎหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ .....
[วันที่ : 2018-03-22 ,อ่าน : 1 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
รายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 ไตรมาสที่1 สสอ.บรบือ .....
[วันที่ : 2017-12-28 ,อ่าน : 72 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]
รายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 ไตรมาสที่1 สสอ.บรบือ .....
[วันที่ : 2017-12-28 ,อ่าน : 60 ,โดย : จักรพงษ์ บุหรัน ]

ดูทั้งหมด..37

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

ขออนุมัติแผนการบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ สสอ.นาเชือก .....
[วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 18 ,โดย : สมัย ]
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .....
[วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 12 ,โดย : สมัย ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒ .....
[วันที่ : 2018-10-30 ,อ่าน : 15 ,โดย : สมัย ]
กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ สสอ.นาเชือก .....
[วันที่ : 2018-06-07 ,อ่าน : 40 ,โดย : สมัย ]
ผลการดำเนินงาน พชอ.อำเภอนาเชือก .....
[วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 27 ,โดย : สมัย ]

ดูทั้งหมด..22

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 61 .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ไตรมาส1) .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 13 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .....
[วันที่ : 2018-12-27 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]
แผนบริหารเงินงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .....
[วันที่ : 2018-12-14 ,อ่าน : 18 ,โดย : นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ ]

ดูทั้งหมด..31

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

ขแึความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานปราศจากข้อร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-06-08 ,อ่าน : 29 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
แจ้งรายงานดำเนินงานตามแผนทุจริต .....
[วันที่ : 2018-05-15 ,อ่าน : 29 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต .....
[วันที่ : 2018-05-15 ,อ่าน : 29 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน .....
[วันที่ : 2018-05-15 ,อ่าน : 26 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]
ขออนุญาตนำรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก .....
[วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 30 ,โดย : ยงยุทธ คำอาจ ]

ดูทั้งหมด..10

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .....
[วันที่ : 2018-12-19 ,อ่าน : 1 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ไตรมาส๑ .....
[วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 76 ,โดย : ยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ไตรมาส๑ .....
[วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 58 ,โดย : ยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ไตรมาส๑ .....
[วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 52 ,โดย : ยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ ]
รายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ไตรมาส๑ .....
[วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 56 ,โดย : ยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ ]

ดูทั้งหมด..58

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช

ซื้อวัสดุสำนักงาน พชอ. รอบ 2 .....
[วันที่ : 2018-06-05 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
โครงการประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .....
[วันที่ : 2018-06-05 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
ซ่อมรถจักรยานยนต์ .....
[วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 2 ,โดย : Yuttichai ]
จ้างถ่ายเอกสาร พ.ค.2561 .....
[วันที่ : 2018-05-31 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]
EB8 .....
[วันที่ : 2018-05-17 ,อ่าน : 1 ,โดย : Yuttichai ]

ดูทั้งหมด..0

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง


ดูทั้งหมด..7

ITA !!

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .....
[วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 29 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .....
[วันที่ : 2018-12-03 ,อ่าน : 1 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้า .....
[วันที่ : 2018-01-25 ,อ่าน : 73 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
ขออนุญาตเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุตริตและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัต .....
[วันที่ : 2018-01-18 ,อ่าน : 30 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ .....
[วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 69 ,โดย : สุขสรรค์ ศรีกงพลี ]