ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2565


รายการ
pdf
word
เล่มตรวจราชการ
Executive Summary
1. คำนำ
2. สารบัญ
3. สารบัญตาราง
4. ข้อมูลทั่วไป_มหาสารคาม
5. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
6. Agenda based
7. Functional based
8. Area based
9. PA นโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข
10. ภาคผนวก รายชื่อ ผอ.สสอ

ปกผู้ตรวจรอบที่ 2/2564


รายการ
pdf
Word
เล่มตรวจราชการ
1. คำนำ
2. สารบัญ
3. สารบัญตาราง
4. ประเด็นตรวจราชการ Agenda based รอบที่ 2_2564
5. ประเด็นตรวจราชการ Functional based รอบที่ 2_2564
6. ประเด็นตรวจราชการ Area based รอบที่ 2_2564
7. ประเด็นนโยบายเร่งรัด กระทรวง PA รอบที่ 2_2564
8. นโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรี 4 เรื่อง รอบที่ 2_2

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2564


รายการ
pdf
เล่มตรวจราชการ
Executive Summary
1. คำนำ
2. สารบัญ
3. สารบัญตาราง
4. ข้อมูลทั่วไป_มหาสารคาม
5. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
6. Agenda based
7. Functional based
8. Area based
9. PA นโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข
10. ประเด็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัด

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2563


ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2563


รายการ
word
pdf
เล่มตรวจราชการ1-2563 E-Book
Executive Summary ตรวจราชการ1-2563
1. คำนำ.doc
2. สารบัญ
3. สารบัญตาราง
4. ข้อมูลทั่วไป_มหาสารคาม
5. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564
6. Agenda based
7. Functional based
8. Area based
9. PA นโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข
10. ประเด็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัด

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2562

ไฟล์เอกสารแยกไฟล์

ภาพปกผู้ตรวจรอบที่ 2/2562

คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม 2/2562 <<

คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม 2/2562 <<

คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม 2/2562 <<

คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม 2/2562 <<

เล่มเอกสารสรุปตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2-2562

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1/2562

ลำดับ
รายการ
Word
PDF
1
ปก
2
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
3
คำนำ
4
สารบัญ
5
สารบัญตาราง
6
ข้อมูลทั่วไป
7
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
8
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
9
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
10
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เล่มสรุปตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1/2562
สรุปเอกสารตรวจราชการ 1/2562

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
ลำดับ
รายการ
Word
PDF
1
ปก
2
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
3
คำนำ
4
สารบัญ
5
สารบัญตาราง
6
     
7
     
8
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
9
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
10
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
12
Moniter+Plus
สรุปเอกสารตรวจราชการ

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


ลำดับ
รายการ
Word
PDF
1
ปก
2
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
3
คำนำ
4
สารบัญ
5
สารบัญตาราง
6
ข้อมูลทั่วไป_มหาสารคาม
7
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
8
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
9
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
10
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
12
M 13 ร้อยละของผู้ป่วย DM-HTที่ควบคุมได้

สรุปเอกสารตรวจราชการ
ลำดับ
เอกสารสรุปตรวจราชการ
Word
PDF
1
ปก
2
คำนำ
3
สารบัญ
4
กรอบประเด็นการตรวจราชการปี ๒๕๖๑ รายคณะ
5
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คณะที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
6
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คณะที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
7
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คณะที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม
8
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คณะที่ 4 จังหวัดมหาสารคาม
9
สรุปการเยี่ยมติดตามลงพื้นที่สำหรับ ผต
10
รายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
11
รายชื่อผู้นิเทศงาน คณะที่ 1 ล่าสุด
12
รายชื่อผู้นิเทศงาน คณะที่ 2 ล่าสุด
13
รายชื่อผู้นิเทศงาน คณะที่ 3 ล่าสุด
14
รายชื่อผู้นิเทศงาน คณะที่ 4 ล่าสุด
15
ไฟล์รวมทั้งหมด


เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560เอกสารตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560


IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2022

DesignBy:bancha_u@hotmail.com