กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 40 ,โดย : petcha ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 75 ,โดย : petcha ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 106 ,โดย : siraprapha ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 98 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 100 ,โดย : siraprapha ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 188 ,โดย : petcha ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 106 ,โดย : siraprapha ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 168 ,โดย : petcha ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 130 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 7
    [0032.008/ว1000] [วันที่ : 2020-05-14 ,อ่าน : 167 ,โดย : petcha ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com