กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..26

News !! News

ประชาสัมพันธ์

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 42 ,โดย : siraprapha ]
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 25 ,โดย : siraprapha ]
การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุดผสม
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 16 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
    [มค0032.008/ว1583] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 97 ,โดย : siraprapha ]
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
    [สทภท.๐๔/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 82 ,โดย : siraprapha ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
    [สทภท.๐๑/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 68 ,โดย : siraprapha ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ช่วยงานบริการทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สธ.๐๒๓๒.๐๕/ว๑๒๖๑] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 70 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญประชุม พบส.ทันตกรรม
    [มค0032.008/ว1209] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 73 ,โดย : siraprapha ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร
    [ที่ ผชท 01962/2562] [วันที่ : 2019-04-25 ,อ่าน : 93 ,โดย : petcha ]
การประชุมวิชาการทันตแพทย์ ครั้งที่ 108 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
    [ที่ 41.96/2562] [วันที่ : 2019-04-25 ,อ่าน : 80 ,โดย : petcha ]