กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..27

News !! News

ประชาสัมพันธ์

คู่มือบริหารจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ
    [-] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 5 ,โดย : siraprapha ]
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 88 ,โดย : siraprapha ]
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : siraprapha ]
การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุดผสม
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 33 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
    [มค0032.008/ว1583] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 128 ,โดย : siraprapha ]
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
    [สทภท.๐๔/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 101 ,โดย : siraprapha ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
    [สทภท.๐๑/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 86 ,โดย : siraprapha ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ช่วยงานบริการทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สธ.๐๒๓๒.๐๕/ว๑๒๖๑] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 90 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญประชุม พบส.ทันตกรรม
    [มค0032.008/ว1209] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 93 ,โดย : siraprapha ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร
    [ที่ ผชท 01962/2562] [วันที่ : 2019-04-25 ,อ่าน : 114 ,โดย : petcha ]