กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
person
ดูทั้งหมด..41

News !! News

หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค

แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2563
    [0000] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 30 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    [000] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 30 ,โดย : kanja ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563
    [000] [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 56 ,โดย : kanja ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563
    [มค.0032.201/3036] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 103 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562
    [มค.0032.201/3279] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 98 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562
    [000] [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 154 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาอันตราย
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 265 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 958 ,โดย : kanja ]
แบบบันทึกสำรวจยาในร้านชำ
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 150 ,โดย : kanja ]
แบบตรวจคลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน
    [9999/999] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 153 ,โดย : arenakjr ]