�ลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค�ละเภสัชสาธารณสุข
person
ดูทั้งหมด..42

News !! News

หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค

แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564
    [000] [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 64 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 166 ,โดย : tamatoei ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563
    [000] [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 53 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564
    [0000] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 258 ,โดย : kanja ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563
    [000] [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 226 ,โดย : kanja ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563
    [มค.0032.201/3036] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 318 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562
    [มค.0032.201/3279] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 259 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562
    [000] [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 333 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาอันตราย
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 559 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 6748 ,โดย : kanja ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com