������������������������������������������������������������������������������������������������
ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 294 ,โดย : bancha ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 363 ,โดย : bancha ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 310 ,โดย : bancha ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 328 ,โดย : bancha ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 259 ,โดย : bancha ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 299 ,โดย : bancha ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 437 ,โดย : bancha ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 434 ,โดย : bancha ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 502 ,โดย : bancha ]
แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2020-09-29 ,อ่าน : 712 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..36

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

สรุปผลการดำเนินงาน PA (Performance Agreement) ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 และข้อสั่งการดำเนินงาน ปี 2564
    [-] [วันที่ : 2020-09-23 ,อ่าน : 1143 ,โดย : bancha ]
สรุปการประชุมของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2563 ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค. ผ่านระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
    [-] [วันที่ : 2020-05-05 ,อ่าน : 102 ,โดย : bancha ]
แบบฟอร์มส่งกู้เงินสหกรณ์ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 109 ,โดย : bancha ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
    [-] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 148 ,โดย : bancha ]
pppp
    [0] [วันที่ : 2019-09-09 ,อ่าน : 141 ,โดย : bancha ]
smart kids กรมการจังหวัด_ก.ค.62_29.07.62_17.57
    [-] [วันที่ : 2019-07-29 ,อ่าน : 149 ,โดย : bancha ]
ไฟล์นำเสนอ แนวทางการบันทึกข้อมูลบุหรี่-สุรา ผ่าน HOSXP และการใช้งาน DataExchange+การตรวจสอบรายงาน HDC
    [-] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 220 ,โดย : bancha ]
CODE
    [-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 154 ,โดย : bancha ]
OP-PP Individual 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 298 ,โดย : bancha ]
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 2561(4ตค.61).pdf
    [-] [วันที่ : 2018-10-04 ,อ่าน : 237 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..55

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 239 ,โดย : Suppanart ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 740 ,โดย : sirimaporn ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 394 ,โดย : sumatbcs ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 391 ,โดย : sirimaporn ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 505 ,โดย : Suppanart ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 461 ,โดย : Suppanart ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 605 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 539 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 774 ,โดย : bancha ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 601 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..15

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 121 ,โดย : sumatbcs ]
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    [0] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 421 ,โดย : sodacoke ]
1.คำแนะนำการขอรับพิจารณา_สสจมค (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 9 ,โดย : bancha ]
2.แบบขอรับการพิจารณา_must(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
3.แบบประเมินโครงร่างวิจัย (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
4.ตัวอย่างคำชี้แจงอาสาสมัคร_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
5.ตัวอย่างเอกสารแนะนำอาสาสมัคร2(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
6.ตัวอย่างแบบยินยอม1_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 2 ,โดย : bancha ]
7.ตัวอย่างใบยินยอม (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
8.แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..65

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 192 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 591 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 603 ,โดย : sirimaporn ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 849 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 666 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 550 ,โดย : sirimaporn ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 704 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 2401] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 515 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
    [มค 0032.002/ ว 1948] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 938 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 1174 ,โดย : sirimaporn ]
ดูทั้งหมด..8

Other !!

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 439 ,โดย : sumatbcs ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 568 ,โดย : sumatbcs ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 8166 ,โดย : bancha ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 770 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 814 ,โดย : kudrang ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 859 ,โดย : kudrang ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 773 ,โดย : kudrang ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : bancha ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com