กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ดูทั้งหมด..15

News !! News

ประชาสัมพันธ์

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
    [-] [วันที่ : 2018-02-01 ,อ่าน : 29 ,โดย : bancha ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐] [วันที่ : 2017-12-29 ,อ่าน : 74 ,โดย : sirimaporn ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 189 ,โดย : sumatbcs ]
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 273 ,โดย : bancha ]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    [-] [วันที่ : 2017-08-01 ,อ่าน : 314 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 รอบที่1
    [สธ 0204.16/16605] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 394 ,โดย : Suppanart ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
    [สธ 0202/5995] [วันที่ : 2017-03-06 ,อ่าน : 245 ,โดย : sumatbcs ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ healthcare Technology Summit 2017
    [2560/091] [วันที่ : 2017-02-27 ,อ่าน : 172 ,โดย : sumatbcs ]
สช.รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปชช
    [] [วันที่ : 2017-02-01 ,อ่าน : 86 ,โดย : bancha ]
ชอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
    [วช 0005/ว9986] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 216 ,โดย : parichat ]
ดูทั้งหมด..20

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

นำเสนอ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 34 ,โดย : bancha ]
นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 53 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 69 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการประชุม TEDA4I-2017-01-29
    [-] [วันที่ : 2018-01-29 ,อ่าน : 48 ,โดย : bancha ]
รายงานการประชุมเดือนธันวาคม
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 50 ,โดย : bancha ]
ระเบียบวาระการประชุม (กวป.) ครั้งที่ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 50 ,โดย : chonthicha ]
ประธานแจ้งเพื่อทราบ
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 22 ,โดย : chonthicha ]
เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง
    [test1] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 19 ,โดย : bancha ]
2561-1-วาระการประชุม
    [-] [วันที่ : 2018-01-16 ,อ่าน : 37 ,โดย : bancha ]
2561-2-สรุปวาระประชุมครั้งที่ 8/2560
    [-] [วันที่ : 2018-01-16 ,อ่าน : 18 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..40

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

การจัดทีมปฏิบัิตการและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (เอกสารแนบ1-3)
    [มค0032.002ว377] [วันที่ : 2018-02-09 ,อ่าน : 14 ,โดย : Atchara ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-30 ,อ่าน : 152 ,โดย : chonthicha ]
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2018
    [ที่ สธ 0216/37102] [วันที่ : 2018-01-09 ,อ่าน : 43 ,โดย : sirimaporn ]
แบบฟอร์มรับตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2018-01-09 ,อ่าน : 84 ,โดย : Suppanart ]
เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 18MB)
    [-] [วันที่ : 2017-12-27 ,อ่าน : 134 ,โดย : sirimaporn ]
เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 130MB)
    [-] [วันที่ : 2017-12-27 ,อ่าน : 78 ,โดย : bancha ]
แบบฟอร์ม Template KPIs 2561
    [-] [วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 126 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มนิเทศงาน ปี 2561
    [-] [วันที่ : 2017-12-22 ,อ่าน : 91 ,โดย : Suppanart ]
เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 22 ธันวาคม 60
    [-] [วันที่ : 2017-12-22 ,อ่าน : 39 ,โดย : Suppanart ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)"
    [ศธ 0529/ ว8172] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 53 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..14

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    [0] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 11 ,โดย : sodacoke ]
1.คำแนะนำการขอรับพิจารณา_สสจมค (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 9 ,โดย : bancha ]
2.แบบขอรับการพิจารณา_must(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
3.แบบประเมินโครงร่างวิจัย (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
4.ตัวอย่างคำชี้แจงอาสาสมัคร_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
5.ตัวอย่างเอกสารแนะนำอาสาสมัคร2(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
6.ตัวอย่างแบบยินยอม1_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 2 ,โดย : bancha ]
7.ตัวอย่างใบยินยอม (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
8.แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
9.แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..19

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
    [นศ 0032.102/ 37105] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 14 ,โดย : sirimaporn ]
ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    [สธ 0201.02/ ว 11] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 26 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
    [วช 0005/ ว 10437] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 33 ,โดย : sirimaporn ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
    [สธ 0604.04/ ว 14] [วันที่ : 2018-01-23 ,อ่าน : 26 ,โดย : sirimaporn ]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"
    [สธ 0305/5201] [วันที่ : 2018-01-10 ,อ่าน : 51 ,โดย : sirimaporn ]
ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม และผลงาน Know-how คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    [ศธ 0517.0617/ ว. 3492] [วันที่ : 2018-01-10 ,อ่าน : 32 ,โดย : sirimaporn ]
กำหนดการมหกรรม
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 114 ,โดย : bancha ]
แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ_2560
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 115 ,โดย : bancha ]
ตารางการนำเสนองานวิจัย
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 128 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.มหาสารคาม 2560
    [มค่ 0032.002/ว619] [วันที่ : 2017-03-09 ,อ่าน : 368 ,โดย : parichat ]