กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ดูทั้งหมด..15

News !! News

ประชาสัมพันธ์

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
    [-] [วันที่ : 2018-02-01 ,อ่าน : 147 ,โดย : bancha ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐] [วันที่ : 2017-12-29 ,อ่าน : 164 ,โดย : sirimaporn ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 243 ,โดย : sumatbcs ]
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 329 ,โดย : bancha ]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    [-] [วันที่ : 2017-08-01 ,อ่าน : 369 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 รอบที่1
    [สธ 0204.16/16605] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 421 ,โดย : Suppanart ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
    [สธ 0202/5995] [วันที่ : 2017-03-06 ,อ่าน : 268 ,โดย : sumatbcs ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ healthcare Technology Summit 2017
    [2560/091] [วันที่ : 2017-02-27 ,อ่าน : 192 ,โดย : sumatbcs ]
สช.รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปชช
    [] [วันที่ : 2017-02-01 ,อ่าน : 86 ,โดย : bancha ]
ชอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
    [วช 0005/ว9986] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 245 ,โดย : parichat ]
ดูทั้งหมด..20

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

นำเสนอ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 102 ,โดย : bancha ]
นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-02-12 ,อ่าน : 140 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 171 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการประชุม TEDA4I-2017-01-29
    [-] [วันที่ : 2018-01-29 ,อ่าน : 102 ,โดย : bancha ]
รายงานการประชุมเดือนธันวาคม
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 80 ,โดย : bancha ]
ระเบียบวาระการประชุม (กวป.) ครั้งที่ 1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 85 ,โดย : chonthicha ]
ประธานแจ้งเพื่อทราบ
    [-] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 40 ,โดย : chonthicha ]
เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง
    [test1] [วันที่ : 2018-01-24 ,อ่าน : 38 ,โดย : bancha ]
2561-1-วาระการประชุม
    [-] [วันที่ : 2018-01-16 ,อ่าน : 60 ,โดย : bancha ]
2561-2-สรุปวาระประชุมครั้งที่ 8/2560
    [-] [วันที่ : 2018-01-16 ,อ่าน : 36 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..40

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

การจัดทีมปฏิบัิตการและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (เอกสารแนบ1-3)
    [มค0032.002ว377] [วันที่ : 2018-02-09 ,อ่าน : 94 ,โดย : Atchara ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่1/2561
    [-] [วันที่ : 2018-01-30 ,อ่าน : 241 ,โดย : chonthicha ]
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2018
    [ที่ สธ 0216/37102] [วันที่ : 2018-01-09 ,อ่าน : 104 ,โดย : sirimaporn ]
แบบฟอร์มรับตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2018-01-09 ,อ่าน : 155 ,โดย : Suppanart ]
เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 18MB)
    [-] [วันที่ : 2017-12-27 ,อ่าน : 230 ,โดย : sirimaporn ]
เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 130MB)
    [-] [วันที่ : 2017-12-27 ,อ่าน : 102 ,โดย : bancha ]
แบบฟอร์ม Template KPIs 2561
    [-] [วันที่ : 2017-12-25 ,อ่าน : 146 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มนิเทศงาน ปี 2561
    [-] [วันที่ : 2017-12-22 ,อ่าน : 108 ,โดย : Suppanart ]
เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 22 ธันวาคม 60
    [-] [วันที่ : 2017-12-22 ,อ่าน : 56 ,โดย : Suppanart ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)"
    [ศธ 0529/ ว8172] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 71 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..14

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    [0] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 79 ,โดย : sodacoke ]
1.คำแนะนำการขอรับพิจารณา_สสจมค (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 9 ,โดย : bancha ]
2.แบบขอรับการพิจารณา_must(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
3.แบบประเมินโครงร่างวิจัย (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
4.ตัวอย่างคำชี้แจงอาสาสมัคร_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
5.ตัวอย่างเอกสารแนะนำอาสาสมัคร2(งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
6.ตัวอย่างแบบยินยอม1_Clinical (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 2 ,โดย : bancha ]
7.ตัวอย่างใบยินยอม (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
8.แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
9.แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (งานวิจัย)
    [] [วันที่ : 2010-01-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..30

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญร่วมฝึกปฏิบัติ Local Trainee ตรวจประเมิน SIDCER-Fercap/Necast กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น
    [ขก 0032.1/7067] [วันที่ : 2018-04-20 ,อ่าน : 16 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร "ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล"
    [ศธ 0530.20/ ว 753] [วันที่ : 2018-04-10 ,อ่าน : 22 ,โดย : sirimaporn ]
แจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16
    [จบ 0032.1/ ว 2514 ] [วันที่ : 2018-04-04 ,อ่าน : 15 ,โดย : sirimaporn ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561
    [R2R 082/2561] [วันที่ : 2018-04-04 ,อ่าน : 30 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/ บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    [สธ 0213.0916/ 385] [วันที่ : 2018-04-04 ,อ่าน : 20 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
    [ศธ 0514.7.1.5/ ว 063] [วันที่ : 2018-04-04 ,อ่าน : 14 ,โดย : sirimaporn ]
ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-18 ,อ่าน : 546 ,โดย : sirimaporn ]
กำหนดการประชุมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-18 ,อ่าน : 60 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา"
    [สธ 0219/ 2281] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 143 ,โดย : sirimaporn ]
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online Submission
    [สธ 0625/บ/019] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 56 ,โดย : sirimaporn ]
ดูทั้งหมด..6

Other !!

ดาวน์โหลดทั่วไป

คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 45 ,โดย : bancha ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 120 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 174 ,โดย : kudrang ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 156 ,โดย : kudrang ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 191 ,โดย : kudrang ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : bancha ]