งานพัสดุ
ดูทั้งหมด..69

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 3 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 2 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-19 ,อ่าน : 13 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 22 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 19 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 9 ,โดย : worayod ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 21 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 82 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 120 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 191 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..141

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-17 ,อ่าน : 6 ,โดย : kanokon ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 11 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับผู้รับบริการนวดแพทย์แผนไทย)
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 9 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 3 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรนับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-02-26 ,อ่าน : 17 ,โดย : kanokon ]
ดูทั้งหมด..63

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 22 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 21 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 18 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 22 ,โดย : worayod ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 10 ,โดย : worayod ]