งานพัสดุ
ดูทั้งหมด..85

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ดูดน้ำลาย สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 14 เครื่อง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 42 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นฯ จำนวน 6 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-12-03 ,อ่าน : 60 ,โดย : worayod ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับต้นฯ พื้นที่ใช้สอย 100 ตรม. จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 59 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องดูดเสมหะและกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 69 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯและกล้องจุลทรรน์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 66 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 124 ,โดย : worayod ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 112 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 190 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 219 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 286 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..73

........... !!

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง

สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 102/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 63 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืน
    [สัญญาเลขที่ 97/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 66 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)
    [สัญญาเลขที่ 96/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 60 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
    [สัญญาเลขที่ 113/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 73 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 103/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 62 ,โดย : prakong2560 ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com