���������������������������������������������������������������������������������
ดูทั้งหมด..21

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    [มค.0032.012/] [วันที่ : 2021-09-20 ,อ่าน : 570 ,โดย : thanatya ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่อง Update Crictical Care 2021 for Nurses
    [อว 8393(7.18.1)/634] [วันที่ : 2021-08-03 ,อ่าน : 118 ,โดย : dencirome ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    [สธ.0232.05/ว1599] [วันที่ : 2021-06-09 ,อ่าน : 185 ,โดย : dencirome ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [ปท 0032.201.2/ว 10113] [วันที่ : 2021-05-28 ,อ่าน : 1569 ,โดย : dencirome ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
    [ที่ อย 0032.1/ว10] [วันที่ : 2021-05-28 ,อ่าน : 369 ,โดย : dencirome ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
    [อว 0630.14/ว 253] [วันที่ : 2021-04-30 ,อ่าน : 152 ,โดย : dencirome ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิาชาการเรื่อง"NEW Era : bundle of care" จากความรู้สู่การปฏิบัติ
    [อว.68104.26.14/64-00072] [วันที่ : 2021-04-22 ,อ่าน : 125 ,โดย : dencirome ]
ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [อว 78.067/394] [วันที่ : 2021-04-20 ,อ่าน : 154 ,โดย : dencirome ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564
    [สธ.0232.05/ว1157] [วันที่ : 2021-04-20 ,อ่าน : 110 ,โดย : dencirome ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
    [สธ 0232.05/ว1159] [วันที่ : 2021-04-20 ,อ่าน : 224 ,โดย : dencirome ]
ดูทั้งหมด..193

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
    [มค 0017.5/ว6126 ลว 8 เม.ย. 64] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 276 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
    [vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-08-04 ,อ่าน : 375 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)
    [กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 418 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [นพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 2563] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 419 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [or 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 551 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
    [สก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 403 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 433 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 345 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 356 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ
    [สฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 382 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..24

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

ประกาศ สป.สธ. แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ฉบับที่ 2
    [-] [วันที่ : 2021-04-29 ,อ่าน : 118 ,โดย : miyamotonk ]
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19
    [มค 0032.012/ว 1356] [วันที่ : 2021-04-19 ,อ่าน : 151 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มการขอย้าย
    [ลว. 9 มี.ค. 64] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 284 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการขอโอน
    [ลว.9 มี.ค. 64] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 242 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547
    [-] [วันที่ : 2021-03-05 ,อ่าน : 429 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม ว10/48
    [19 ก.พ 64] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 262 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มประเมินผลงาน และแบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ เพื่อเลื่อนระดับ
    [19 ก.พ. 64] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 240 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2021-02-10 ,อ่าน : 1161 ,โดย : miyamotonk ]
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
    [-] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 267 ,โดย : miyamotonk ]
แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 284 ,โดย : miyamotonk ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com