กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..192

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
    [vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-08-04 ,อ่าน : 40 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)
    [กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [นพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 2563] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 48 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [or 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 141 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
    [สก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 32 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 49 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 30 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 35 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ
    [สฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 37 ,โดย : จินตนา ]
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [สธ 1103.27/ว 541 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 36 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..26

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
    [-] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 67 ,โดย : miyamotonk ]
แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 92 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 117 ,โดย : miyamotonk ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 216 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 860 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 592 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 155 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 157 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 135 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 118 ,โดย : จินตนา ]