กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..43

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการ
    [อจ 0032/1152 ลว. 25 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 93 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการ
    [ปข 0032.201/15840 ลว 28 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 36 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [รบ 0032.1/13507 ลว. 26 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 25 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้อง
    [รบ 0032/ว8456 ลว. 25 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : จินตนา ]
รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    [นพ0032.201/ว19565] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 87 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [อน 0032.201/วว22126 ลว 26 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 26 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
    [สธ.0208.10/ว2572 ลว 29 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 33 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชารเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ฉช 0032.101/ว147 ลว. 22 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 25 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 42 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    [นพ 0032.201.2/19275 ลว. 20 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 26 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..23

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 56 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 654 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 491 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 57 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 46 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 36 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 33 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 34 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 16 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เแพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 19 ,โดย : จินตนา ]