กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..159

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
    [มค 0032.301/ว2257 ลว. 19 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 61 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
    [มค 0032.301/02/1467 ลว. 19 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 30 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ชบ 0032.1/ว086 ลว. 12 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 10 ,โดย : จินตนา ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [สธ 1104.02/ว857 ลว. 12 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 27 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [อท 0032.2/ว2528 ลว. 12 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 6 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [อย 0032.201.2/3265 ลว. 10 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ยล 0032.101.7/ว15408 ลว. 15 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]
สถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
    [สธ 0208.10/ว1244 ลว. 19 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
    [อท 0032.2/ว 2527 ลว. 12 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [สธ 0202.01/ว1255 ลว. 15 มิ.ย. 63] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 16 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..26

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
    [-] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 31 ,โดย : miyamotonk ]
แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 67 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 89 ,โดย : miyamotonk ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 157 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 801 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 568 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 117 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 130 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 110 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 93 ,โดย : จินตนา ]