กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..86

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [พช0032.201/972 ลว. 13 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-20 ,อ่าน : 12 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
    [พท 0032.201.2/ว41 ลว. 4 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-18 ,อ่าน : 5 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
    [มค0032.301/ว1043 ลว. 17 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-18 ,อ่าน : 27 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [พล 0032.009/ง1757 ลว. 12 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-17 ,อ่าน : 13 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [กส0032.009/ว3194 ลว. 12 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 20 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ
    [สฎ 0032.101.4/ว1709 ลว. 3 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 17 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    [มค. 0032.301/08/ว617 ลว. 9 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 30 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    [มค 0032.301/04/ว499 ลว. 10 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 35 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [ขก 0032.1/ว.4978 ลว. 9 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 38 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
    [จบ 0032.001/ว1090 ลว. 3 มี.ค. 63] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 13 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..25

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 36 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 31 ,โดย : miyamotonk ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 93 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 720 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 522 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 79 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 77 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 73 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 58 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 53 ,โดย : จินตนา ]