ดูทั้งหมด..61

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้าง
    [สห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-20 ,อ่าน : 3 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการ
    [ชร 0032.101.5/2852] [วันที่ : 2020-02-20 ,อ่าน : 2 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
    [มค 0032.301/02/ว384 ลว. 18 ก.พ. 2563] [วันที่ : 2020-02-20 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [รบ 0032.1/ว 1738 ลว. 12 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    [ลพ 0032.2/ว22 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
    [อย 0032.1/ว3 ลว. 7 ก.. 63] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [นบ 0032.010/671 ลว. 7 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 17 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้ายข้าราชการ
    [รบ 0032.2/02/361] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 11 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [อย 0032.201.2/ว470 ลว. 3 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 10 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการ
    [อย0032.1/ว2 ลว. 4 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 9 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..25

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 16 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 13 ,โดย : miyamotonk ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 73 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 686 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 506 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 70 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 61 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 53 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 49 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 45 ,โดย : จินตนา ]