กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ดูทั้งหมด..11

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

แบบประเมินตนเอง G&C 2562 มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 5 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 5 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 4 ,โดย : muk ]
ร่าง ประเมิน G&C 62 Template ตัวชี้วัดที่ 42 - 43
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 26 ,โดย : muk ]
นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 52 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 3 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 31 ,โดย : muk ]
แบบรายงานผลการดำเนินงานดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.2
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 42 ,โดย : muk ]
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 1 ,โดย : muk ]
แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 1 ,โดย : muk ]