กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ดูทั้งหมด..10

News !! News

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินประปาคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย ปี2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 93 ,โดย : junkami1974 ]
เอกสารประกอบการประชุมconference ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง วันที่17มค2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 87 ,โดย : junkami1974 ]
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีผ่านโปรแกรมAPPอสม.ออนไลด์
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 106 ,โดย : junkami1974 ]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันทำความสะอาดส้วม "ส้วมโลก"
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 115 ,โดย : muk ]
ประชุมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 115 ,โดย : muk ]
กิจกรรมล้างมือโลก อำเภอนาดูน
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 121 ,โดย : muk ]
ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 111 ,โดย : muk ]
ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 96 ,โดย : muk ]
one page อบรมการใช้โปรแกรม NEHIS
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2019-01-23 ,อ่าน : 365 ,โดย : muk ]
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 231 ,โดย : muk ]
ดูทั้งหมด..22

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการป้องกัน
    [-] [วันที่ : 2020-03-19 ,อ่าน : 25 ,โดย : bancha ]
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน
    [-] [วันที่ : 2020-01-23 ,อ่าน : 38 ,โดย : muk ]
แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)
    [-] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 51 ,โดย : muk ]
แบบประเมิน รพ.สต .ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G&C .63
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 41 ,โดย : muk ]
การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 49 ,โดย : muk ]
GREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการ 63
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 43 ,โดย : muk ]
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 41 ,โดย : muk ]
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 39 ,โดย : muk ]
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 50 ,โดย : muk ]
แบบบันทึกข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย - ศอ.7 ขอนแ
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 37 ,โดย : muk ]