�ลุ่มงานอนามัยสิ่ง�วดล้อม�ละอาชีวอนามัย
ดูทั้งหมด..7

News !! News

ประชาสัมพันธ์

สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันทำความสะอาดส้วม "ส้วมโลก"
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 18 ,โดย : muk ]
ประชุมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 26 ,โดย : muk ]
กิจกรรมล้างมือโลก อำเภอนาดูน
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 36 ,โดย : muk ]
ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 30 ,โดย : muk ]
ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 32 ,โดย : muk ]
one page อบรมการใช้โปรแกรม NEHIS
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2019-01-23 ,อ่าน : 288 ,โดย : muk ]
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 163 ,โดย : muk ]
ดูทั้งหมด..12

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. 2561
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 79 ,โดย : muk ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 64 ,โดย : muk ]
คำสั่ง
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-17 ,อ่าน : 84 ,โดย : muk ]
แบบประเมินตนเอง G&C 2562 มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 82 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 93 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 78 ,โดย : muk ]
นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 152 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 105 ,โดย : muk ]
แบบรายงานผลการดำเนินงานดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.2
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 105 ,โดย : muk ]
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 6 ,โดย : muk ]