My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo My logoMy logo My logoMy logo
My logo ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo My logo
vdocon
ดูทั้งหมด..73

News !! News

ประชาสัมพันธ์

คู่มือบริหารจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ
    [-] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 5 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 88 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุดผสม
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 33 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    [-] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 269 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 159 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
    [มค0032.008/ว1583] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 128 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
    [สทภท.๐๔/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 101 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
    [สทภท.๐๑/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 86 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ช่วยงานบริการทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สธ.๐๒๓๒.๐๕/ว๑๒๖๑] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 90 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..43

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่8/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-09-30 ,อ่าน : 56 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่7/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-09-25 ,อ่าน : 27 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่6/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-07-26 ,อ่าน : 146 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่6/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-07-26 ,อ่าน : 85 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่5/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 75 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่4/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 124 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่3/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 97 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่2/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 73 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุมระจำเดือนมกราคม 2562
    [-] [วันที่ : 2019-02-23 ,อ่าน : 163 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2562
    [0032.002/-] [วันที่ : 2019-01-24 ,อ่าน : 178 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..344

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางแพทย์"
    [สธ0204/ว 21946] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
new ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
    [สรพท005/2562] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
new ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48
    [สธ0207.04/ว2045] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
new ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562
    [สธ0239.01/ว1525] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
    [lT 0232.05/; 2255] [วันที่ : 2019-08-20 ,อ่าน : 27 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    [สธ 0328/2302] [วันที่ : 2019-08-14 ,อ่าน : 20 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน / สภาการสาธารณสุข
    [สธช.01/ว 258] [วันที่ : 2019-06-18 ,อ่าน : 30 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ khon kaen internationtional conference in palliative care
    [มข 0301.6.3.19.1/ว 273] [วันที่ : 2019-05-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์" สุขภาพเด็กแห่งชาติ"
    [สธ 0318/5154] [วันที่ : 2019-04-29 ,อ่าน : 74 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 /
    [สธ 0318/5153] [วันที่ : 2019-04-29 ,อ่าน : 65 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ดูทั้งหมด..62

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-09 ,อ่าน : 53 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-02 ,อ่าน : 31 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 96 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-07 ,อ่าน : 113 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 123 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ในวันที่ 22-27 มี.ค.62
    [-] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 112 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [มค0032.001.3-] [วันที่ : 2018-12-14 ,อ่าน : 213 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 4-11 ธ.ค.61
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-12-04 ,อ่าน : 173 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3] [วันที่ : 2018-11-16 ,อ่าน : 245 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-11-14 ,อ่าน : 158 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..51

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 91 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 52 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 107 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 143 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 146 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 166 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
    [-] [วันที่ : 2018-12-24 ,อ่าน : 137 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รูปเล่มแผนยุทธศาตร์ระบบสุขภาพ ปี 2562-2564
    [-] [วันที่ : 2018-10-23 ,อ่าน : 1760 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการรอบที่ 2
    [-] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 464 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 622 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
My logo
ดูทั้งหมด..182

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 9 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-09 ,อ่าน : 56 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเสภัชกรรมคลินิก/ด้านเภสัชสาธารณสุข)
    [ลว. 26 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-09-26 ,อ่าน : 87 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 16 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-09-16 ,อ่าน : 165 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิศษ)ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว.11 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-09-12 ,อ่าน : 155 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 11 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-09-12 ,อ่าน : 119 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-09-06 ,อ่าน : 126 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
    [ลว.29 สิงหาคม 2562] [วันที่ : 2019-08-29 ,อ่าน : 203 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังมหาสารคาม
    [ลว. 27 สิงหาคม 2562] [วันที่ : 2019-08-27 ,อ่าน : 171 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 15 ส.ค. 62] [วันที่ : 2019-08-15 ,อ่าน : 234 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
    [ลว. 9 ส.ค. 62] [วันที่ : 2019-08-13 ,อ่าน : 166 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ดูทั้งหมด..12

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

new โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 7 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : จินตนา ]
new โรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
    [ลว. 3 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-11 ,อ่าน : 14 ,โดย : จินตนา ]
new โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ
    [ลว. 26 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
new สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
    [ลว. 27 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : จินตนา ]
new โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 3 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ลว. 25 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    [ลว. 24 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไป
    [ลว. 20 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
    [ลว. 23 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 27 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 23 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]


ดูทั้งหมด..6

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 269 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 231 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 348 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 280 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 273 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 252 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..59

Research !! News

งานวิจัย

new ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 2401] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 60 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
    [มค 0032.002/ ว 1948] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 63 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 138 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 40 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1453] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 59 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1452] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 221 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 611] [วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 121 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    [สธ 0701.8.6/ 1865] [วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 114 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2562
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 150 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 108 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 129 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 130 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 142 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 274 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 394 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 211 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..84

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 44 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
    [-] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 63 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 106 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
    [กค 0409.4/ ว 23] [วันที่ : 2019-05-03 ,อ่าน : 90 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามดครงการ Smart Kids Taksila 4.0
    [-] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 134 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 125 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 118 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 182 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 141 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB25 มาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน
    [-] [วันที่ : 2019-03-18 ,อ่าน : 143 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..40

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

'งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-11-15 ,อ่าน : 123 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-29 ,อ่าน : 121 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-19 ,อ่าน : 150 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-09-21 ,อ่าน : 128 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-09-17 ,อ่าน : 143 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-08-29 ,อ่าน : 117 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-08-20 ,อ่าน : 143 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-07-27 ,อ่าน : 121 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองมิถุนายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-07-20 ,อ่าน : 144 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-21 ,อ่าน : 130 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..62

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-09 ,อ่าน : 53 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-02 ,อ่าน : 31 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 96 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-07 ,อ่าน : 113 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 123 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ในวันที่ 22-27 มี.ค.62
    [-] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 112 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [มค0032.001.3-] [วันที่ : 2018-12-14 ,อ่าน : 213 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 4-11 ธ.ค.61
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-12-04 ,อ่าน : 173 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3] [วันที่ : 2018-11-16 ,อ่าน : 245 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-11-14 ,อ่าน : 158 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..91

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-09-06 ,อ่าน : 12 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-02 ,อ่าน : 20 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-08 ,อ่าน : 24 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 33 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 31 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 29 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 32 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 34 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 30 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-04-30 ,อ่าน : 56 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..44

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 18 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 49 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 134 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 157 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 146 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 หลัง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 157 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 160 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สสจ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 157 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 155 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัรฑ์
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-07-20 ,อ่าน : 150 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..50

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-21 ,อ่าน : 34 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3-] [วันที่ : 2019-03-08 ,อ่าน : 78 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-02-08 ,อ่าน : 178 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2652
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-02-06 ,อ่าน : 139 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-01-25 ,อ่าน : 161 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แผนกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 129 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-10-17 ,อ่าน : 156 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-10-02 ,อ่าน : 135 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-08-20 ,อ่าน : 243 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..34

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 57 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 49/2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 57 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 50/2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 57 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 51/2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 49 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาจ้าง รพ.สต.บ้านแคน อ.วาปีปทุม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 53 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญษจ้าง รพ.สต.บกพร้าว อ.บรบือ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 46 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญษจ้าง รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 48 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือก
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 51 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.ชื่นชม อ.ชื่นชม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 52 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.กันทรวิชัย
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-22 ,อ่าน : 60 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..25

News !! News

ประชาสัมพันธ์

คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2562_12 ธันวาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-02 ,อ่าน : 558 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว3500] [วันที่ : 2018-12-06 ,อ่าน : 248 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ผู้สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับ 5
    [มค0032.002/ว3499] [วันที่ : 2018-12-06 ,อ่าน : 176 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
    [นศ 0032.102/38092] [วันที่ : 2018-11-30 ,อ่าน : 150 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
    [สธ 0201.02/ว682] [วันที่ : 2018-10-05 ,อ่าน : 181 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการ EGovernment Forum 2018
    [สธ 0232.05/ว1981] [วันที่ : 2018-08-06 ,อ่าน : 560 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รูปเล่มตรวจราชการและนิเทศงานกรรีปกติ รอบที่ 2 /2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-30 ,อ่าน : 519 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 315 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
    [สธ 0213/ว28] [วันที่ : 2018-06-01 ,อ่าน : 609 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ขอเชิญเสนอื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา
    [พส.010/ ว 913] [วันที่ : 2018-04-30 ,อ่าน : 221 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..49

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 91 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 52 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 107 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 143 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 146 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 166 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
    [-] [วันที่ : 2018-12-24 ,อ่าน : 137 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รูปเล่มแผนยุทธศาตร์ระบบสุขภาพ ปี 2562-2564
    [-] [วันที่ : 2018-10-23 ,อ่าน : 1760 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการรอบที่ 2
    [-] [วันที่ : 2018-06-06 ,อ่าน : 464 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-05-18 ,อ่าน : 622 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ดูทั้งหมด..59

Research !! News

งานวิจัย

new ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 2 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 2401] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 60 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
    [มค 0032.002/ ว 1948] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 63 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 138 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 40 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1453] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 59 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1452] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 221 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 611] [วันที่ : 2019-03-14 ,อ่าน : 121 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    [สธ 0701.8.6/ 1865] [วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 114 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2562
    [สธ 0216/27261] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 150 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]


ดูทั้งหมด..6

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 269 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 231 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 348 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 280 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 273 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..7

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 96 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 2303 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 346 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 397 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 401 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 382 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..29

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาฯ 27 พ.ค.2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 146 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
กำหนดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 75 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
คู่มือการอบรมการใช้กัญชา 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 158 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารอบรมหลักสูตรพยาบาลคัดกรอง 31 ก.ค. 61
    [-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 218 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารประชุม การทำ GAP
    [-] [วันที่ : 2018-04-09 ,อ่าน : 310 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารประชุม การทำ GAP 2
    [-] [วันที่ : 2018-04-09 ,อ่าน : 258 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารประกอบการบรรยาย ขึ้นตอนการโอนขายบิล (7 มี.ค.61)
    [-] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 285 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คณะกรรมการมหาสารคามเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม
    [4669/2561] [วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 375 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
รายชื่อเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ
    [-] [วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 335 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
TEMPLATE มหาสารคามเมืองสมุนไพร
    [-] [วันที่ : 2018-02-05 ,อ่าน : 269 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..25

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 112 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 115 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 170 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 228 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 307 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 298 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 281 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 290 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8
    [สธ0317/293] [วันที่ : 2017-12-13 ,อ่าน : 272 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2017-11-15 ,อ่าน : 232 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..38

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 80 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 77 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 129 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาอันตราย     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 218 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 465 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบบันทึกสำรวจยาในร้านชำ     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 126 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบตรวจคลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน     [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 128 ,โดย : อาภากร ]
แนวทางร่วมดำเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปี 2562     [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 214 ,โดย : กิตติศักดิ์ อุปริสัจจา ]
แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2561     [วันที่ : 2018-06-27 ,อ่าน : 1143 ,โดย : ภูวดล ]
แบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปรับใหม่ ปีงบ 2562 เป็นต้นไป     [วันที่ : 2018-05-08 ,อ่าน : 333 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..10

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 159 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 194 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 190 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 172 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 218 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 224 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 2559
    [] [วันที่ : 2017-02-23 ,อ่าน : 79 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)
    [มค0032.009/ว452] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 570 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2559 (รอบที่ 2 เดือนมีนาคม)
    [มค0032.009/ว316] [วันที่ : 2017-02-07 ,อ่าน : 475 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 134 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 97 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 152 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 355 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 333 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 390 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 643 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 446 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 325 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..27

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

คู่มือบริหารจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ
    [-] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 5 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 88 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุดผสม
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 33 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
    [มค0032.008/ว1583] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 128 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
    [สทภท.๐๔/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 101 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
    [สทภท.๐๑/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 86 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ช่วยงานบริการทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สธ.๐๒๓๒.๐๕/ว๑๒๖๑] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 90 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอเชิญประชุม พบส.ทันตกรรม
    [มค0032.008/ว1209] [วันที่ : 2019-05-16 ,อ่าน : 93 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร
    [ที่ ผชท 01962/2562] [วันที่ : 2019-04-25 ,อ่าน : 114 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 455 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..192

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
....สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-01-31 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
....สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-01-29 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
....สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 .....
[โพสต์วันที่ : 2019-01-02 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
....สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-01-01 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
....สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-31 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..192

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย ห.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-27 โดย : ปวีณา ]
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
....สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-27 โดย : ปวีณา ]
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา
....วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพ.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-26 โดย : ปวีณา ]
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง
....วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประจำจังหวัดมหา.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-26 โดย : ปวีณา ]
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
....วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธา.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-26 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..6

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 269 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 231 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 348 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 280 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 273 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.