My logo
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo
corona2019 My logo ศูนย์เฝ้าระวังโรคจังหวัดมหาสารคาม corona2019

corona2019

corona2019

corona2019 covid-book2

My logo My logo My logo My logo My logo
My logo ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo 2020-06-18-kpis My logo My logo
vdocon
ห้องประชุม(2017-25) 6 ตารางห้องประชุม
My logo
My logo My logo My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 09-09-2559
covid19
covid19
ดูทั้งหมด..405

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

new ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2564     [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 24 ]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2564     [วันที่ : 2021-02-24 ,อ่าน : 104 ]
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 7-2564     [วันที่ : 2021-02-22 ,อ่าน : 405 ]
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 6-2564     [วันที่ : 2021-02-10 ,อ่าน : 800 ]
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว2295 มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     [วันที่ : 2021-02-06 ,อ่าน : 557 ]
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 5-2564     [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 1513 ]
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่4-2564     [วันที่ : 2021-01-30 ,อ่าน : 673 ]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564     [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 519 ]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่ 3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564     [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 208 ]
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564     [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 641 ]
ดูทั้งหมด..405

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม!!

new รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9     [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 12 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8     [วันที่ : 2021-02-23 ,อ่าน : 72 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7     [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 69 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6     [วันที่ : 2021-02-15 ,อ่าน : 84 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5     [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 141 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ปี2564     [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 72 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29     [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 139 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30     [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 55 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31     [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 80 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ปี2564     [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 62 ]
ดูทั้งหมด..405

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19!!

สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 19 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 6 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-24 ,อ่าน : 25 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 33/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-23 ,อ่าน : 48 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-22 ,อ่าน : 25 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-22 ,อ่าน : 20 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 53 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 54 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 39 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 50 ]
ดูทั้งหมด..405

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19!!

วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 36 วันที่ 1 มีนาคม 2564     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 14 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 35 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 17 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 34 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-23 ,อ่าน : 32 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 33 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-22 ,อ่าน : 39 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 32 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 33 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 31 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 38 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 30 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 26 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 29 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-16 ,อ่าน : 44 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 28 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-15 ,อ่าน : 33 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 27 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564     [วันที่ : 2021-02-11 ,อ่าน : 30 ]
ดูทั้งหมด..405

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 118 ]
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 90 ]
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 83 ]
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 81 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ     [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 204 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 252 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 192 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 275 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 147 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 187 ]
ดูทั้งหมด..405

6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา!!

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๐)     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 8 ]
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 5 ]
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ     [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 5 ]
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑๘)     [วันที่ : 2021-01-30 ,อ่าน : 80 ]
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์     [วันที่ : 2021-01-30 ,อ่าน : 66 ]
ประกาศ - ให้ข้อกำหนด คำสั่ง นรม. กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ     [วันที่ : 2021-01-09 ,อ่าน : 84 ]
ประกาศ - ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ     [วันที่ : 2021-01-09 ,อ่าน : 84 ]
ประกาศ - ให้ประกาศ ครม. กำหนดในสถานการณ์ฉุก     [วันที่ : 2021-01-09 ,อ่าน : 84 ]
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16     [วันที่ : 2021-01-08 ,อ่าน : 82 ]
ข้อกำหนดฯ (ฉ.17)     [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 92 ]
ดูทั้งหมด..405

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง COVID-19

new สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งที่ 3/2564     [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 10 ]
มท0230-ว1103 ลว 22 กพ.64 แจ้ง ผวจ. ปรับพื้นที่ผ่อนคลาย     [วันที่ : 2021-02-24 ,อ่าน : 20 ]
ด่วนที่สุด มท 0230/ว618 ลงวันที่ 30 มค 64 ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร     [วันที่ : 2021-02-10 ,อ่าน : 29 ]
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว1998 การจัดตั้งด่านในเส้นทางหลักมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด 19     [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 40 ]
ว307 ลว.17 มค.64 แจ้ง ผวจ. มติ.ลักลอบ 16 มค 64     [วันที่ : 2021-01-18 ,อ่าน : 64 ]
ว302 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.13ม.ค.64     [วันที่ : 2021-01-18 ,อ่าน : 64 ]
ว288 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.14ม.ค.64     [วันที่ : 2021-01-18 ,อ่าน : 61 ]
ว287 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด มาตรการขนส่ง     [วันที่ : 2021-01-18 ,อ่าน : 65 ]
ข้อสั่งการ มท. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     [วันที่ : 2021-01-11 ,อ่าน : 88 ]
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด     [วันที่ : 2021-01-10 ,อ่าน : 89 ]
corona2019
ดูทั้งหมด..168

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 34 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 84 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 103 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 88 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 104 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 80 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ภาคผนวก 1 คู่มือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 193 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ภาคผนวก 2 เครื่องมือเยี่ยมบ้าน
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 139 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ภาคผนวก 3 เครื่องมือ เยี่ยมบ้านชุด checklist การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคามดำเนินการ
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 125 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ภาคผนวก 4 คู่มือ แนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 130 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..60

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 35 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่12/2563
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-01-15 ,อ่าน : 108 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11/2563
    [0032.002/-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 143 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุมและข้อสั่งการฯ
    [มค0032.005/ว3504] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 89 ,โดย : นายฐิติชัย ไชยคำภา ]
รายงานการประชุมและข้อสั่งการฯ
    [มค0032.005/ว3504] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 93 ,โดย : นายฐิติชัย ไชยคำภา ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่10/2563
    [0032.002/-] [วันที่ : 2020-11-17 ,อ่าน : 125 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่7/2563
    [0032.002] [วันที่ : 2020-08-24 ,อ่าน : 144 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่6/2563
    [0032.002/-] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 140 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่5/2563
    [0032.002/-] [วันที่ : 2020-06-24 ,อ่าน : 158 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุม กวป. ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2563
    [-] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 162 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..364

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [อว.78.23/ว00117] [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 10 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก
    [สธ 1104.01/74] [วันที่ : 2021-02-10 ,อ่าน : 21 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564
    [ว.003/2564] [วันที่ : 2021-01-29 ,อ่าน : 28 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ศิลปากร)
    [อว8603.15(กทม.)/ว040] [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 35 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563
    [สธ0208.05/ว65] [วันที่ : 2021-01-28 ,อ่าน : 13 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข)
    [สธ0208.05/ว415] [วันที่ : 2021-01-26 ,อ่าน : 22 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสันพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเปลือกตา ปี 2564
    [สธ0307/ว1] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 26 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น DT CM
    [สธ0319/506] [วันที่ : 2021-01-06 ,อ่าน : 69 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ (DT CM)
    [สธ0319/480] [วันที่ : 2020-12-28 ,อ่าน : 87 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2563 ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
    [สพยส.04/ว135] [วันที่ : 2020-10-12 ,อ่าน : 102 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ดูทั้งหมด..96

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 10 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 369 ตร.ม. จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 21 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
new ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 19 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 20 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์ฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกีรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชมจำนวน 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 28 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 19 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งบ่อบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 16 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 30 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 28 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..54

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 304 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 189 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 197 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 320 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 269 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 403 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 316 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 471 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 411 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
    [-] [วันที่ : 2018-12-24 ,อ่าน : 342 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
My logo
ดูทั้งหมด..295

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

new ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.แกดำ
    [-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / หนังสือรับทราบการเกษียณอายุ ปี 2566
    [-] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 197 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พกส.
    [-] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 71 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พกส. รพ.แกดำ)
    [-] [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พกส. รพ.นาดูน)
    [-] [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-15 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ พกส. สายสนับสนุน
    [-] [วันที่ : 2021-02-11 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและประเภทบริหารระดับสูง
    [สธ.0208.10/ว556 ลว. 4 ก.พ.64] [วันที่ : 2021-02-10 ,อ่าน : 94 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
    [มค 0032.012/ว 507] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 181 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [มค 0032.012/ว 456] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 143 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
ดูทั้งหมด..192

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
    [vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-08-04 ,อ่าน : 171 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)
    [กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 185 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [นพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 2563] [วันที่ : 2020-07-30 ,อ่าน : 193 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [or 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 289 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
    [สก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 178 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 194 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 143 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 154 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ
    [สฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 154 ,โดย : จินตนา ]
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [สธ 1103.27/ว 541 ลว. 17 ก.ค. 63] [วันที่ : 2020-07-29 ,อ่าน : 166 ,โดย : จินตนา ]


ดูทั้งหมด..6

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 515 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 466 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 563 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 567 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 526 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 485 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..64

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 428 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 225 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 353 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 355 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 248 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 350 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 2401] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 306 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
    [มค 0032.002/ ว 1948] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 485 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 885 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 346 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 342 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 358 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 339 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 344 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 356 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 517 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 630 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 456 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..89

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

คู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
    [-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 66 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวทางการดำเนินงาน EIA 5 มิติ จ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2020-01-24 ,อ่าน : 246 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-01-22 ,อ่าน : 212 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-21 ,อ่าน : 221 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
    [-] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 271 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 273 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
    [-] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 284 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 338 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
    [กค 0409.4/ ว 23] [วันที่ : 2019-05-03 ,อ่าน : 292 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามดครงการ Smart Kids Taksila 4.0
    [-] [วันที่ : 2019-03-25 ,อ่าน : 347 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..40

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

'งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-11-15 ,อ่าน : 346 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-29 ,อ่าน : 332 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-19 ,อ่าน : 338 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-09-21 ,อ่าน : 372 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-09-17 ,อ่าน : 317 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-08-29 ,อ่าน : 338 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-08-20 ,อ่าน : 363 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-07-27 ,อ่าน : 348 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
งบทดลองมิถุนายน 2561
    [-] [วันที่ : 2018-07-20 ,อ่าน : 345 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
รายละเอียดประงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561
    [-] [วันที่ : 2018-06-21 ,อ่าน : 342 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..96

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 10 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 369 ตร.ม. จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 21 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
new ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-19 ,อ่าน : 19 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 20 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์ฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกีรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชมจำนวน 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-18 ,อ่าน : 28 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 19 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งบ่อบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 16 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 30 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-05 ,อ่าน : 28 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..224

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-02-15 ,อ่าน : 23 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01-02-64
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 16 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับประชชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองพยาธิซ้ำผู้เคยตรวจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 19 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 11 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2901-64
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-29 ,อ่าน : 37 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-01-29 ,อ่าน : 11 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 77 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-13 ,อ่าน : 43 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2021-01-13 ,อ่าน : 79 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 240 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 181 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 258 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 291 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 347 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 375 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 359 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 หลัง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 572 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 379 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สสจ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 351 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..73

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

new ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
new ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 13 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 58 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 57 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 24 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2020-12-21 ,อ่าน : 100 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 140 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-18 ,อ่าน : 147 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-10-12 ,อ่าน : 143 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 40 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..73

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 102/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 126 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืน
    [สัญญาเลขที่ 97/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 130 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)
    [สัญญาเลขที่ 96/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 131 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
    [สัญญาเลขที่ 113/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 133 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 103/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 127 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
    [สัญญาเลขที่ 100/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 123 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องประเมินกล้ามเนื้อมือ
    [สัญญาเลขที่ 98/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 126 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
    [สัญญาเลขที่ 89/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 151 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
    [สัญญาเลขที่ 48/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 122 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA
    [-] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 131 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 84 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 103 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 88 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 104 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 80 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 133 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 218 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 305 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 275 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2020-09-29 ,อ่าน : 476 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..52

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 304 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 189 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 197 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 320 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 269 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 403 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 316 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 471 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 411 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
    [-] [วันที่ : 2018-12-24 ,อ่าน : 342 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..64

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 428 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 225 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 353 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 355 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 248 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 350 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 2401] [วันที่ : 2019-08-07 ,อ่าน : 306 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
    [มค 0032.002/ ว 1948] [วันที่ : 2019-06-25 ,อ่าน : 485 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 885 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
    [มค 0032.002/ว 1671] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 346 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]

ดูทั้งหมด..6

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 515 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 466 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 563 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 567 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 526 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..8

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 247 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 348 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 7051 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 573 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 616 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 638 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 580 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..34

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร
    [มค 0032.011/ว 390] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 39 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 67 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 56 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แบบฟอร์มสนับสนุนตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 73 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2020-10-22 ,อ่าน : 133 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาฯ 27 พ.ค.2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 488 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
กำหนดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 293 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
คู่มือการอบรมการใช้กัญชา 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 412 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารอบรมหลักสูตรพยาบาลคัดกรอง 31 ก.ค. 61
    [-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 407 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เอกสารประชุม การทำ GAP
    [-] [วันที่ : 2018-04-09 ,อ่าน : 483 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..26

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
    [คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/2563] [วันที่ : 2021-01-12 ,อ่าน : 79 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 289 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 547 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 440 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 365 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 547 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 467 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 502 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 498 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8
    [สธ0317/293] [วันที่ : 2017-12-13 ,อ่าน : 536 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..42

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564     [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 137 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562     [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 210 ,โดย : วรรษมน สัจจพงษ์ ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563     [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 102 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564     [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 324 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563     [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 286 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 431 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 324 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 378 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาอันตราย     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 650 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 7925 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..10

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 583 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 403 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 419 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 359 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 491 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 464 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 2559
    [] [วันที่ : 2017-02-23 ,อ่าน : 79 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)
    [มค0032.009/ว452] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 850 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2559 (รอบที่ 2 เดือนมีนาคม)
    [มค0032.009/ว316] [วันที่ : 2017-02-07 ,อ่าน : 756 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 398 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 338 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 400 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 563 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 548 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 590 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 911 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 641 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 570 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..43

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

new ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 34 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 127 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 126 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 164 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 152 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 148 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 245 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 156 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 217 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 181 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 727 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..239

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19
....วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาส.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-10 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคามประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
....วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติกา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-10 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโรงพยาบาลสนาม
....วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศัก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-01 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564
....วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-18 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
....วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-18 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..239

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/2564
....วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-18 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 18 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 13 อำเภอ โดยมีน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-18 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564
....วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-08 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอแกดำ
....วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-07 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด covid-19
....วันที่ 6 มกราคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-06 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..6

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 515 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 466 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 563 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 567 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 526 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com