ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
ขุนภักดีสุขกิจ ( ทองสุข สุวรรณกิจ)
2478 - 2494
2
นายแพทย์สมมาตร มิตรอารีย์
2594 - 2495
3
นายแพทย์นคร เชื้อขุ่ม
2495 - 2496 (รก.)
4
นายแพทย์ลิต ลียะวนิช
2496 - 2497
5
นายแพทย์สมัคร มกรานนท์
2497 - 2499
6
นายแพทย์สุธรรม หิรัญนิรมล
2499 - 2509
7
นายแพทย์ปทิว สุขวัฒน์
2509 - 2512
8
นายแพทย์นถ สกุลพานิชย์
2512 - 2518
9
นายแพทย์สุพัฒน์ ตระกูลดิษฐ์
2518 - 2528
10
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ
2528 - 2530
11
นายแพทย์สมัคร ศรีจริยา 
2530 - 2531
12
นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์
2531 - 2536
13
นายแพทย์จาตุรงค์ ธีระกนก
2536 - 2537
14
นายแพทย์กล้าหาญ หลิมสิริภาพ
2537 - 2539
15
นายแพทย์นพดล ปฏิทัศน์
2539 - 2548
16
นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2548 - 2550
17
นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2550 - 2556
18
นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2556 - 2560
19
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2560 - 2564
20
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2564 - ปัจจุบัน