วันที่ December 16, 2017 เวลา 10:51:44 AM

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายวิทวัส ละอองทอง
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
หน.กกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรต์สาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายกฤษณฎ์ โพธิ์ศรี
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางเอมอร สุทธิสา
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายบุญถม ปาปะแพ
หน.กลุ่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ
หน.กลุ่มงานนิติการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์
หน.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุธิดา คณะมะ
หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายประวัติ แปลงมาลย์
หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวะล้อมและอาชีวอนามัย