วันที่ December 18, 2017 เวลา 3:14:37 AM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายอภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นพ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันต์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นางวัฒนา นันทะแสน
นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)