วันที่ January 25, 2021 เวลา 6:03:46 PM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายนายแพทย์หัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

--
นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)