วันที่ October 4, 2022 เวลา 11:47:01 AM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ 080-3254242

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
เบอร์ติดต่อ 085-0004800
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เบอร์ติดต่อ 093-9710702
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นายอุดม บุบผาทาเต
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
เบอร์ติดต่อ 087-8609412
--
นายวิเชียร ฉกาจนโรดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ 089-8417769
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เบอร์ติดต่อ 089-8413579
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)
เบอร์ติดต่อ 081-7088441