วันที่ October 19, 2021 เวลา 12:23:41 PM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

--
นายวิเชียร ฉกาจนโรดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นายอุดม บุบผาทาเต
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสนับสนุนวิชาการ