วันที่ October 15, 2019 เวลา 7:55:11 PM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นางวัฒนา นันทะแสน
นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)