วันที่ October 17, 2017 เวลา 1:16:47 PM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายอภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาท
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นพ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นางวัฒนา นันทะแสน
นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)