วันที่ February 21, 2020 เวลา 7:23:08 AM

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

--
นายวิเชียร ฉกาจนโรดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม
นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)