วันที่ March 21, 2018 เวลา 4:30:39 PM     สมาชิก 195    ท่าน   Facebook กลุ่ม :My logo

มหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)”
วันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ดูทั้งหมด..28

News !! News

ประชาสัมพันธ์

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
    [-] [วันที่ : 2018-02-01 ,อ่าน : 91 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
    [-] [วันที่ : 2018-01-18 ,อ่าน : 171 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    [-] [วันที่ : 2018-01-05 ,อ่าน : 139 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    [สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐] [วันที่ : 2017-12-29 ,อ่าน : 133 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 104 ,โดย : ปริชาติ บุตะกะ ]
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาศัยอำนาจตามความใน ม.44
    [มค.0032.004/-] [วันที่ : 2017-11-15 ,อ่าน : 63 ,โดย : แจ๋ม ]
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    [-] [วันที่ : 2017-10-21 ,อ่าน : 194 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 226 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 314 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    [-] [วันที่ : 2017-08-01 ,อ่าน : 352 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..162

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์การรัยสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหาสารคาม
    [ศธ 0530.18/ว 299] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 35 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
    [ศธ 0514.11.2/043] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 25 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขฯ ม.ขอนแก่น
    [ศธ 0514.11.1/ว 1020] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 29 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
    [ศธ 0530.12/ว 235] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 37 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เสียงความถี่สูงในทาสูติ-นารีเวช
    [สธ 0305/ว 1393] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 34 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ดูทั้งหมด..115

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 9 มี.ค. 61] [วันที่ : 2018-03-15 ,อ่าน : 57 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
รับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 รวม 13 ตำแหน่ง
    [ลว. 9 มี.ค. 61] [วันที่ : 2018-03-12 ,อ่าน : 148 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 2 มี.ค. 61] [วันที่ : 2018-03-06 ,อ่าน : 278 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 22 ก.พ.61] [วันที่ : 2018-03-02 ,อ่าน : 213 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 15 ธ.ค. 60] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 242 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ดูทั้งหมด..24

Research !! News

งานวิจัย

new ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-18 ,อ่าน : 405 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
new กำหนดการประชุมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-18 ,อ่าน : 44 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา"
    [สธ 0219/ 2281] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 113 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online Submission
    [สธ 0625/บ/019] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 40 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2561
    [มค 0032.002/ ว 316] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 73 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..38

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการทางด้านเครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยา / รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
    [สธ0304/ว 2] [วันที่ : 2018-02-06 ,อ่าน : 44 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ
    [มค.0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 146 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-27 ,อ่าน : 55 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ Kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 60 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..29

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-01-11 ,อ่าน : 80 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.วาปี
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 88 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-16 ,อ่าน : 74 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 110 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลั
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 114 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..32

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 69 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 55 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผนการจัดซื้อวัสดุ(งบดำเนินงาน) ปี 2651
    [มค0032.001-] [วันที่ : 2018-02-02 ,อ่าน : 72 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินงานรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2018-01-09 ,อ่าน : 60 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-15 ,อ่าน : 108 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..49

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

แบบรายงาน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
    [-] [วันที่ : 2018-03-12 ,อ่าน : 38 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.มหาสารคาม ฉบับปรับปรุง 2561
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 81 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศ นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 65 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 71 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
สรุปการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ITA
    [-] [วันที่ : 2018-03-05 ,อ่าน : 52 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..20

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 43 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 35 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 38 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8
    [สธ0317/293] [วันที่ : 2017-12-13 ,อ่าน : 81 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2017-11-15 ,อ่าน : 84 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..7

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 92 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 268 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 249 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 163 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo
vdocon
ห้องประชุม(2017-25) 6 ตารางห้องประชุม
hdc
AE My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-19 โดย : ปวีณา]
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง
....ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-11 โดย : ปวีณา]
อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภา.....
[โพสต์วันที่ : 2018-01-09 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วย.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-29 โดย : ปวีณา]
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระด.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..146

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องปร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : ปวีณา ]
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
....ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
....วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : ปวีณา ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.