นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน และกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมาไม่ขับและ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถผ่านเข้า/ออกบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหน้าที่ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ