ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 161 ถึง 180 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
161
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯDec 7, 2018Dec 7, 2018
162
สสจ.มหาสารคามร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)Dec 7, 2018Dec 7, 2018
163
สสจ.มหาสารคาม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมหาสารคามDec 9, 2018Dec 9, 2018
164
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7Dec 11, 2018Dec 11, 2018
165
ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น Dec 12, 2018Dec 12, 2018
166
อบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพDec 13, 2018Dec 13, 2018
167
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายDec 14, 2018Dec 14, 2018
168
ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในDec 14, 2018Dec 14, 2018
169
เยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธDec 17, 2018Dec 17, 2018
170
สสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัดDec 18, 2018Dec 18, 2018
171
สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามDec 19, 2018Dec 19, 2018
172
เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามDec 19, 2018Dec 19, 2018
173
ประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562Dec 20, 2018Dec 20, 2018
174
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) Dec 20, 2018Dec 20, 2018
175
สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคDec 20, 2018Dec 20, 2018
176
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามฯDec 20, 2018Dec 20, 2018
177
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคDec 20, 2018Dec 20, 2018
178
ประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conferenceDec 21, 2018Dec 21, 2018
179
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ วัดบ้านนานกเขียน หมู่ 4 ตำบลหนองโนDec 21, 2018Dec 21, 2018
180
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีDec 24, 2018Dec 24, 2018