ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 61 ถึง 80 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
61
สสจ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบรบือ Apr 26, 2017Apr 26, 2017
62
ประชุมประจำเดือนเมษายน2560Apr 27, 2017Apr 27, 2017
63
ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพรApr 28, 2017Apr 28, 2017
64
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฎิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคามApr 26, 2017Apr 28, 2017
65
วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 May 8, 2017May 8, 2017
66
ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลรวจราชการ และข้อมูลตัวชี้วัด PA ปี 2560 ครั้งที่ 2May 9, 2017May 9, 2017
67
ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุขMay 9, 2017May 9, 2017
68
พิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 May 18, 2017May 18, 2017
69
ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7May 19, 2017May 19, 2017
70
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560May 23, 2017May 23, 2017
71
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ May 23, 2017May 23, 2017
72
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 May 24, 2017May 24, 2017
73
ประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 May 26, 2017May 26, 2017
74
มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560May 25, 2017May 25, 2017
75
อบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program)May 24, 2017May 24, 2017
76
อบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคามMay 29, 2017May 29, 2017
77
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560May 31, 2017May 31, 2017
78
ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560Jun 5, 2017Jun 5, 2017
79
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามJun 13, 2017Jun 13, 2017
80
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)Jun 21, 2017Jun 21, 2017