หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (PMQA)
ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18/2560 ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Jun 13, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 13, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)