หัวข้อกิจกรรมออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช
รายละเอียดของกิจกรรมนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช พร้อมถ่ายทอดและทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของอำเภอ ปี 2560 ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เป็นเลิศ 2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการให้เป็นเลิศ 3)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติการ
เริ่มวันที่Nov 28, 2016
สิ้นสุดวันที่Nov 28, 2016
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)